Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till miljöenheten. Det omfattar till exempel skollokaler, bassängbad, solarier och lokaler för hygienisk verksamhet där skärande eller stickande verktyg används.

Lokaler med anmälningsplikt enligt § 38 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

När föreligger anmälningsplikt för lokaler?

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga. Det betyder att verksamheten och den lokal eller anläggning som verksamheten ska bedrivas i ska anmälas till miljöenheten i kommunen innan den får tas i bruk. Exempel på verksamheter är sådana där risk för blodsmitta förekommer som akupunktur, fotvård, piercing och tatuering. Andra exempel är solarier, förskolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, olika typer av skolor och bassängbad. 

Handlingar som ska bifogas till din anmälan

Du ska lämna in avsedd anmälningsblankett. Tillsammans med anmälan ska du bifoga en ritning över lokalen med inredning. 

Krav på handlingar som ska lämnas in

Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan verksamheten startar.

Lagar och föreskrifter

  • Anmälningsplikten regleras i § 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
  • Anmälningsplikten för solarier regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36. 

Så behandlas ditt ärende

  1. Anmälan skickas in av dig
  2. Vi granskar din anmälan och besöker lokalen 
  3. Vid behov begärs kompletteringar 
  4. Beslut

Handläggningstid

6 veckor

Kostnad

Avgifter som tas ut enligt gällande kommunal taxa, se dokument under rubriken Dokument.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Kontakt

Daniel Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: daniel.nilsson1@sunne.se
Tel: 0565-160 61
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne