Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på yttre miljö och hälsa. Exempel är utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering, kemikaliehantering etc.

När behövs en anmälan om miljöfarlig verksamhet?

 • C-verksamhet
  Alla verksamheter som i miljöprövningsförordningen (2013:251)  har beteckningen C skall anmäla sin verksamhet till miljö-och bygglovsnämnden. Innan anmälan är gjord är det förbjudet att bedriva verksamheten
 • A och B-verksamhet
  Anmälan ska även göras om ändring av verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) har beteckningen A eller B om ändringen inte medför att tillstånd krävs

Anmälan

Anmälan sker via e-tjänsten Miljöfarlig verksamhet, anmäl.

Handlingar som ska bifogas till anmälan

 • Situationsplan över fastigheten. På situationsplanen ska framgå anläggningens placering på fastigheten med byggnader för produktionslokaler, förråd mm samt läge för avloppsutsläpp och ev reningsanläggningar
 • Övriga handlingar enligt  förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Handlingarna ska lämnas in i två exemplar

Lagar och föreskrifter

 • Miljöbalken SFS 1998:808 
 • Miljöprövningsförordning (2013:251)  
 • Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Så behandlas ditt ärende

 1. Anmälan skickas in av dig.
 2. Vi granskar din anmälan
 3. Du får besked med föreläggande om försiktighetsmått, förbud eller att ärendet för närvarande inte föranleder någon åtgärd från miljö, plan och bygg

Handläggningstid

 • 6 veckor om du lämnat in fullständig ansökan

Kostnad

Kostnaden för handläggningen tas ut enligt gällande kommunal taxa, se under rubriken Dokument.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.