Här finns mer information för dig som är på väg att installera, kontrollera eller skrota en cistern som innehåller brandfarliga vätskor, exempelvis olja eller diesel.

Du som har en cistern ansvarar för att den inte påverkar miljön, till exempel på grund av läckage. Miljö, plan och bygg har tillsyn över cisterner i kommunen och det är till oss du vänder dig med frågor.

Installation

Om du planerar att installera en cistern mellan 1 och 10 kubikmeter ska du skriftligen informera miljöenheten. Kravet gäller inte en cistern inomhus som ligger utanför ett vattenskyddsområde. Förvaras brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde gäller informationsplikten för mängder över 250 liter. Kontakta miljö, plan och bygg om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde.

Hur ofta ska min cistern kontrolleras?

Det är krav på återkommande kontroller av cisterner. Under rubriken Dokument finns ett informationsblad om cisternkontroll, där du kan läsa mer om vad som gäller för din cistern.

Och om jag vill ta min cistern ur bruk?

Om du planerar att ta din cistern ur bruk ska det anmälas till miljö, plan och bygg. Se under rubriken E-tjänster och blanketter.

Både cistern och rörledningar ska tömmas och rengöras, vilket bör utföras av ett ackrediterat företag. Ackrediterade företag finns listade i informationsbladet om cisternkontroll under rubriken Dokument. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas, lämpligen genom att ta bort påfyllningsrör och avluftningsanordning. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och särskilda krav ställs på hanteringen.

Cistern i mark bör i första hand tas upp och lämnas för skrotning. Ett annat alternativ är att lämna cisternen i marken men då ska den först tömmas, rengöras och sedan fyllas med sand för att förhindra framtida marksättningar.

En cistern som inte är tömd och rengjord och som fraktas bort för skrotning betraktas som farligt avfall. Farligt avfall får endast transporteras av den som har transporttillstånd. 

Vid läckage

Informera i första hand räddningstjänsten för sanering men även miljö, plan och bygg bör kontaktas om din cistern har läckt. 

Sanktioner

Från och med 1 januari 2007 har miljösanktionsavgifter införts för vissa överträdelser av cisternföreskrifterna. Under rubriken Länkar kan du ladda ner Cisternföreskrifter.

Miljösanktionsavgift tas ut om du

  • inte skriftligen har informerat miljö, plan och bygg om installation av cistern
  • inte har utfört installationskontroll eller revisionskontroll
  • inte utfört återkommande kontroll inom angivna intervall

Detta gäller endast om överträdelser har ägt rum efter den 1 januari 2007.