Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns krav på information till tillsynsmyndigheten vid installation och skrotning av cisterner

När behövs skriftlig information till tillsynsmyndigheten?

Om du ska installera eller skrota en cistern mellan 1 och 10 kubikmeter ska du skriftligen informera miljö, plan och bygg. Du som avser installera en öppen cistern i mark enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2017:5) . kap 3 § 1 ska skriftligen informera miljö, plan och bygg. Enligt 6 kap § 1 ska även cisterner som tas ur bruk efter tömning, rengöring och vidare åtgärder anmälas till tillsynsmyndigheten.

Blankett för cistern som ska tas ur bruk hittar du om du följer länken under rubriken E-tjänster och blanketter.

Blankett för installation av cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern hittar du om du följer länken under rubriken E-tjänster och blanketter. För cistern över 10 kubikmeter måste det sökas bygglov.

Angående cistern för brandfarliga och explosiva varor gäller särskilda regler
Yrkesmässig hantering och annan hantering av stora mängder brandfarliga varor kräver tillstånd. Med hantering avses exempelvis tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, förstöring och försäljning. För att beviljas tillstånd ställs, beroende på verksamhet, t.ex. krav på att lokal eller anläggning är ändamålsenligt anpassad eller utrustad ur brandsäkerhetssynpunkt.

Blanketter för ansökan om samt teknisk beskrivning av cistern för brandfarlig vara hittar du om du följer länken under rubriken E-tjänster och blanketter.

Handlingar som ska bifogas till din ansökan/skriftliga information

 • För installation - situationsplan där cisternens och ledningarnas placering framgår samt eventuella vattentäkter, kopia på installationsprotokoll
 • När det gäller cistern för brandfarlig vara ska förutom ansökan om tillstånd brandfarlig vara, även lämnas in en teknisk beskrivning av cisternen, blanketter för ansökan om tillstånd och teknisk beskrivning finns i högerspalten
 • Anmälan om ansvarig förståndare och ersättare för denne
 • För vissa anordningar krävs klassningsplaner som utvisar riskzoner med mera, vår handläggare kan ge upplysning om detta krävs
 • För skrotad cistern - skrotningsintyg

Krav på handlingar som ska lämnas in

Handlingarna ska lämnas in i två exemplar.

Lagar och föreskrifter

 • Naturvårdsverkets författningssamling  NFS 2017:5 Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
 • En ny lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
  Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller
  explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa
  skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller
  explosion vid hantering av sådana varor
 • Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
  Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt
  lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
 • Plan- och bygglag (1987:10)
  Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och
  vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer

Så behandlas ditt ärende

 • Installation av cistern
  Anmälan granskas enligt föreskrifterna. Beslut med föreläggande om åtgärder eller inga åtgärder
 • Skrotad cistern
  Skrotningsintyget arkiveras

Handläggningstid

6 veckor

Kostnad

Avgift för anmälan om installation av cistern enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 23:24), tas ut enligt gällande kommunal taxa.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas.

Kontakt

Daniel Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: daniel.nilsson1@sunne.se
Tel: 0565-160 61
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

E-tjänster och blanketter

E-tjänster och blanketter
Här hittar du e-tjänster och blanketter för bland annat cisterner och brandfarlig vara.