Från 1 juli -21 gäller ny anmälningsplikt för att få driva verksamhet med hygienisk behandling, där även estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ingår. Befintliga verksamheter har fram till den 1 september att skicka anmälan.

När föreligger anmälningsplikt för lokaler?

Hygienisk behandling kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta. Därför finns anmälningsplikt för den som yrkesmässigt erbjuder hygieniska och/eller estetiska behandlingar där skärande eller stickande verktyg används.
Anmälningsplikten innebär att verksamheten och den lokal eller anläggning som verksamheten ska bedrivas i ska anmälas innan den får tas i bruk. Anmälan görs till miljö-och byggenheten i Sunne kommun.

Exempel på sådan verksamhet är: massage, hårvård, fotvård, piercing, tatuering, olika estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.
Andra exempel gäller lokaler med anmälningsplikt som till exempel solarier, förskolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, olika typer av skolor och bassängbad.

Nya utökade regler för estetiska behandlingar

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) med kompletteringar kring estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det nya regelverket börjar gälla den 1 juli 2021, berörda verksamheter har till den 1 september 2021 på sig att anmäla till kommunen.

  • Från och med 1 juli är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av skärande eller stickande verktyg som till exempel: skalpeller, akupunkturnålar och piercingsverktyg.
  • Anmälningsplikten utvidgas även till att gälla användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare.

Den som utövar verksamhet inom någon av dessa områden är skyldig att undanröja de risker som finns i verksamheten. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalken. Den operativa tillsynen omfattar både anmälningspliktig och icke anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Handlingar som ska bifogas till din anmälan

Du ska lämna in avsedd anmälningsblankett. Tillsammans med anmälan ska du bifoga en ritning över lokalen med inredning. 

Krav på handlingar som ska lämnas in

Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan verksamheten startar.

Lagar och föreskrifter

  • Anmälningsplikten regleras i § 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
  • Anmälningsplikten för solarier regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36

Läs mer om yrkesmässig hygienisk verksamhet, se rubriken Länkar. Här finns länk till Socialstyrelsens informationssida och förordningsändringen 

Så behandlas ditt ärende

  1. Anmälan skickas in av dig
  2. Vi granskar din anmälan och besöker lokalen 
  3. Vid behov begärs kompletteringar 
  4. Beslut

Handläggningstid

6 veckor

Kostnad

Avgifter som tas ut enligt gällande kommunal taxa, se dokument under rubriken Dokument.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.