Du behöver tillstånd för att anlägga en enskild avloppsanläggning med vattentoalett ansluten. En anläggning utan vattentoalett ska anmälas. Vid ändringar krävs antingen anmälan eller tillstånd.

Enskilda avlopp kallas avloppsanläggningar utförda på fastigheter där det inte är möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Ansökan och anmälan handläggs av miljö- och byggenheten.

När behövs ett tillstånd för att anlägga avlopp?

Om en eller flera vattentoaletter ska anslutas till avloppsanläggningen krävs ett tillstånd. Ett tillstånd behövs också om man ansluter toalett till en befintlig anläggning eller om anläggningen ska flyttas eller kompletteras. Om det inte ska anslutas någon toalett till anläggningen krävs istället en anmälan. En anmälan krävs också vid väsentliga ändringar på avloppsvattnets kvalitet eller mängd, exempelvis då man vill starta en verksamhet på sin fastighet och ansluta den till en befintlig avloppsanläggning.

Handlingar som ska bifogas till din ansökan

 • Ansökan och anmälan görs på samma blankett. På blanketten ska du bland annat ange vilken typ av avloppsanläggning du avser att lägga och vilken entreprenör som ska anlägga avloppet
 • Vid infiltration av avloppsvattnet krävs både en provgropsgrävning för att uppskatta grundvattennivån och en undersökning av markens genomsläpplighet. En sådan undersökning kan bestå av exempelvis siktkurva över siktat jordprov eller resultat från ett perkolationstest. Undersökningen behöver göras för att se om marken är lämplig för infiltration samt hur infiltrationen i så fall ska dimensioneras
 • Till blanketten ska du bifoga en teknisk beskrivning över anordningen och en skiss/karta över området. Den ska ge information om avloppets tänkta placering, närhet till vattendrag, byggnader, tomtgräns och vägar. Vattentäkter inom 150 meter ska redovisas
 • När avloppsanläggningen är färdigställd ska ett slutbesiktningsprotokoll och foton från anläggandet skickas in till miljö- och byggenheten, se under rubriken Kontakt

Lagar och föreskrifter

 • Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd, HVMFS 2016:17 
 • Naturvårdsverkets handbok 2008:3

Så behandlas ditt ärende

 1. Ansökan/anmälan skickas in av dig
 2. Vi granskar din ansökan och besöker platsen
 3. Vid behov begär vi kompletteringar
 4. Utskick för yttrande till grannar
 5. Beslut

Handläggningstid

6 veckor om du lämnat in fullständig ansökan.

Kostnad

Avgifter tas ut för avloppsärenden enligt gällande kommunal taxa, se under rubriken Dokument.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.