Miljö- och hälsoskydd handlar om kontroll av verksamheter som kan påverka människors miljö och hälsa.

Kontaktinformation till handläggare på miljö- och byggenheten finns på respektive sida.

Tillstånd

 • Avlopp, anlägga 
  Du behöver tillstånd om du ska anlägga en enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett. En anordning utan ansluten toalett ska anmälas. Vid ändringar krävs antingen anmälan eller tillstånd.
  Till sidan om anlägga avlopp
 • Gödselstad, anläggning av
  Den som avser att anlägga en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagt område ska anmäla detta till kommunens miljö- och byggförvaltning
  Till sidan om anläggning av gödelstad
 • Lokaler med anmälningsplikt och hygienisk behandling
  Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till miljöenheten. Det omfattar till exempel solarier, skollokaler, bassängbad och lokaler för hygienisk verksamhet där skärande eller stickande verktyg används.
  Till sidan om lokaler med anmälningsplikt och hygienisk behandling
 •  Miljöfarlig C-verksamhet 
  All användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan kräver tillstånd. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering, kemikaliehantering.
  Till sidan om miljöfarlig C-verksamhet 
 • Värmepump
  Vill du inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla det till miljöenheten inom kommunen.  
  Till sidan om anmälan av värmepump 


Kontakt

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-168 20
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne