Miljö- och hälsoskydd handlar om kontroll av verksamheter som kan påverka människors miljö och hälsa.

Kontaktinformation till handläggare på miljö- och byggenheten finns på respektive sida.

Tillstånd

 • Avlopp, anlägga 
  Du behöver tillstånd om du ska anlägga en enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett. En anordning utan ansluten toalett ska anmälas. Vid ändringar krävs antingen anmälan eller tillstånd.
  Till sidan om anlägga avlopp
 • Gödselstad, anläggning av
  Den som avser att anlägga en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagt område ska anmäla detta till kommunens miljö- och byggförvaltning
  Till sidan om anläggning av gödelstad
 • Lokaler med anmälningsplikt och hygienisk behandling
  Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till miljöenheten. Det omfattar till exempel solarier, skollokaler, bassängbad och lokaler för hygienisk verksamhet där skärande eller stickande verktyg används.
  Till sidan om lokaler med anmälningsplikt och hygienisk behandling
 •  Miljöfarlig C-verksamhet 
  All användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan kräver tillstånd. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering, kemikaliehantering.
  Till sidan om miljöfarlig C-verksamhet 
 • Värmepump
  Vill du inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla det till miljöenheten inom kommunen.  
  Till sidan om anmälan av värmepump 


Kontakt

Miljö- och byggenheten
Telefon: 0565-162 42

Adress:
12. Miljö- och byggenheten
686 80 Sunne

Besöksadress:
Kvarngatan 6

E-post: mbn@sunne.se

 

 

Find your permit here

EUGO, service in english. The Swedish Point of Single Contact

Verksamt.se is a collaboration among several swedish government agencies for your convenience. Easy completion of formalities for service providers, get the information you need and complete your business online.
To Verksamt.se, the Swedish Point of Single Contact