Minst två veckor innan du kan starta eller ta över en verksamhet som hanterar livsmedel eller producerar dricksvatten ska du göra en registrering. E-tjänst för att registrera livsmedelsverksamhet hittar du här.

Enstaka tillfälle

Ska du bara hantera livsmedel vid ett enstaka tillfälle är det inte säkert att en registrering behövs. Vid sådana fall ska du läsa den här sidan först:
Läs mer om livsmedelshantering vid enstaka tillfälle

Registrering via e-tjänst eller blankett 

Anmälan om registrering lämnas till kommunens miljö- och bygglovsnämnd. Registreringen innehåller uppgifter om företaget, verksamhetsinriktning och omfattning.:

Registrering

Registrering ska göras om du hantererar livsmedel vid fler än ett enstaka tillfälle.
Registreringen är knuten till en person, därför ska du alltid registrera ny verksamhet och ändrade ägarförhållanden.

Du har rätt att öppna din verksamhet två veckor efter att din anmälan inkommit till oss. Om vi registrerat din anmälan innan dessa två veckor har gått, får du starta verksamheten i och med att du fått ett besked om att registreringen är gjord.

 • Registrering krävs när du avser starta en ny verksamhet
 • Ny registrering krävs vid ägarbyte för befintlig verksamhet
 • Ny registrering krävs vid ändrade ägarförhållanden för befintlig verksamhet. Exempel på ändrade ägarförhållanden kan vara byte av företagsform från handelsbolag till aktiebolag

Registrering av livsmedelshantering

Exempel på verksamheter som kräver registrering är industriell/hantverksmässig framställning av livsmedel, import, kafé, livsmedelsbutik, restaurang, cateringverksamhet, servering av måltider i samband med rumsuthyrning, bageri, transport av livsmedel, försäljning av livsmedel från varubil, marknadsförsäljning.

Registrering vid produktion av dricksvatten

Registrering ska göras vid produktion av eget dricksvatten.

Så behandlas ditt ärende

Anmälan tas emot, vi gör din registrering och skickar ett beslut om att registreringen är gjord och för vilken hantering.

Handläggningstid

Du har rätt att starta din livsmedelsverksamhet tio arbetsdagar efter att anmälan lämnats till kommunens Miljö- och byggenhet.

Kostnader för registrering

En engångskostnad tas ut i samband med registreringen enligt taxa för Sunne kommuns offentliga kontroll av livsmedel KF § 131/2019, Mbn § 88/2019.
En årlig kontrollavgift ska betalas från och med det år som du registrerar din verksamhet. Beslut om årlig kontrollavgift fattas separat, utifrån de uppgifter om verksamhetens inriktning och omfattning som lämnats i registreringen.
Läs mer om livsmedelskontroller, regler och avgifter under rubriken Länkar.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Avslutad verksamhet

Det är viktigt att du snarast möjligt meddelar oss när du avslutar din verksamhet så att vi kan ta bort kontrollavgiften för kommande år.
Du hittar blankett för upphörande av verksamhet under rubriken Dokument.

Godkännande av livsmedelsanläggning

Framställer verksamheten livsmedel med animaliskt ursprung behöver du godkännande från Livsmedelsverket av anläggning och verksamhet. (Registreringen innebär inget godkännande av lokaler eller verksamhet.)
Läs mer om godkännande av Livsmedelsanläggning under rubriken Länkar. 

Kontroll av nyregistrerad verksamhet

I samband av den första livsmedelskontrollen på plats görs en bedömning om verksamheten uppfyller livsmedelsbestämmelserna.
Vårt mål är att kontrollera nyregistrerade verksamheter inom två månader från det att verksamheten öppnats. Vid alla våra kontroller utgår vi från livsmedelsverkets checklista med olika kontrollområden och tittar bland annat på:

 • Lokalens utformning och underhåll, att den är lämplig för den verksamhet som sker
 • Att du och dina anställda har tillräcklig utbildning
 • Att ditt system för egenkontroll är tillräckligt

Läs mer om livsmedelskontroller, regler och avgifter under rubriken Länkar.

Egenkontroll och provtagning 

Egenkontroll av verksamhet

Du ska ha kontroll på din egen verksamhet och att livsmedel som du producerar, serverar eller säljer är säkra och rätt märkta. Hur omfattande dina kontroller och din dokumentation behöver vara beror på vilken typ av livsmedelsverksamhet du driver.
Läs mer om egenkontroll under rubriken Länkar.

Provtagning av dricksvatten

Verksamheter som producerar, tillhandahåller eller använder dricksvatten måste regelbundet göra provtagningar av vattnet enligt ett egenkontrollprogram.
Verksamheter som omfattas av kontrollprogrammet är:

 • Livsmedelsverksamheter (caféer, restauranger och så vidare) som tar sitt vatten från egen brunn
 • Vattenverk som försörjer mer än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten per dygn
 • Dricksvatten som tillhandahålls eller används i offentlig verksamhet, till exempel campingar, stugbyar, skolor, äldreboenden med mera

Läs mer om provtagning av dricksvatten under rubriken Länkar.

Lagar och föreskrifter

 • 23 § livsmedelsförordningen (2006:813)
 • artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

Läs mer om livsmedelskontroller, regler och avgifter under rubriken Länkar.