Den som avser att anlägga en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagt område ska anmäla detta till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

När behövs en anmälan om gödselstad?

En anmälan behöver göras om Du avser att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan. Anmälan ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan görs på blankett som kan hämtas i högerspalten.

Handlingar som ska bifogas till din anmälan

  • Situationsplan över fastigheten. På situationsplanen ska gödselstadens/upplagsplatsens placering framgå.
  • Beskrivning av lagringsplatsens utformning.
  • Beräkningsunderlag för gödselmängder.

Lagar och föreskrifter

  • Miljöbalken SFS 1998:808
  • 37 och 42 §§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Så behandlas ditt ärende

  1. Anmälan skickas in av dig, se kontaktinformation i högerspalten. 
  2. Vi granskar din anmälan och besöker eventuellt platsen 
  3. Du får besked om beslut; föreläggande med försiktighetsmått, förbud eller att ärendet för närvarande inte föranleder någon åtgärd från miljöenhetens sida.

Handläggningstid

  • 6 veckor om du lämnat in fullständig anmälan

Kostnad

Kostnad för handläggningen tas ut enligt gällande kommunal taxa, se dokument i högerspalten.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Dokument

Hämta blanketten för anmälan om gödselstad (Sunne kommun) Ladda ner den, skriv ut och fyll i uppgifterna.