Från och med 2014 ändras reglerna för stallgödselspridning i hela Sunne kommun.

Från och med januari 2014 tillhör Östra och Västra Ämterviks församlingar så kallade "nitratkänsliga områden". Inga fler församlingar i Sunne omfattas utan endast Östra och Västra Ämtervik. Fram tills dess gäller dock samma regler för hela Sunne. Gällande föreskrift SJVFS 2004:62 finns i högermarginalen.

Vad betyder "nitratkänsligt område"?

Nitratkänsliga områden är områden där det finns vatten som är särskilt känsliga för kväveföroreningar. Enligt EU:s nitratdirektiv ska varje medlemsland identifiera sådana områden och upprätta särskilda åtgärdsprogram för att minska risken för att kväveföroreningar belastar miljön. Vilka områden som ska omfattas ses över var 4:e år och vid den senaste översynen 2012 har församlingar i Värmland inkluderats, däribland Östra och Västra Ämtervik. Detaljerade kartor och information finns även på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Spridningsregler för Östra och Västra Ämtervik from 2014

spridningsregler fastgödsel

spridningsregler flyt/fjäderfägödsel

Spridning får inte ske:

  • på snötäckt mark, frusen, vattenmättad eller översvämmad mark
  • närmare än 2 m från kant som gränsar till vattendrag eller sjö
  • på lutande mark (mer än 10%) som gränsar till vattendrag eller sjö
  • av mer kväve än vad grödan behöver. Hänsyn ska tas till stallgödseln långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt årets stallgödselgiva. Detta ska dokumenteras!

Spridningsregler för övriga Sunne (hela Sunne under 2013)

spridningsregler stallgödsel

Spridning bör inte ske:

  • på frusen mark om det finns risk för ytavrinning vid nederbörd, tjällossning eller snösmältning
  • om gödseln riskerar att spolas ned i närliggande ytvatten eller förorena grundvatten
  • om det finns risk för översvämmning
  • om marken är snötäckt
  • om det pga markens lutning finns risk för ytavrinning

Spridningsdispens

Dispens behövs för att få sprida stallgödsel under perioden 1 december – 28 februari om inte du kan bruka ned den inom 12 timmar. Dispensen söker du hos miljöenheten, kontaktinformation hittar du i högermarginalen. Dispensmöjligheter kommer fortsättningsvis att finnas även för Östra och Västra Ämtervik från och med 2014 och framåt.

Söker du dispens för spridning av stallgödsel vid upprepade tillfällen kan vi som tillsynsmyndighet ifrågasätta om din befintliga lagringskapacitet verkligen är tillräcklig. Vitsen med ett lagringsutrymme för stallgödsel är att du ska kunna styra spridningen av gödseln till tidpunkter med bra växtnäringsutnyttjande och små förluster.

Begränsningar vid spridning för hela Sunne

Tillförsel av fosfor på åkermarken regleras av en begränsning på max 22 kg totalfosfor/ha och år i genomsnitt under en femårsperiod. Reglerna syftar framförallt till att gödselspridning bör ske vid en tidpunkt som medför att en så stor del av tillförd växtnäring som möjligt tas upp av grödan. På mark där det är möjligt att bruka ned stallgödseln bör den brukas ned så snart som möjligt eller spridas genom myllningsteknik. Spridning bör undvikas före eller under helger om olägenheter för närboende kan tänkas uppstå.

Det finns även bestämmelser för spridning av gödsel i Sunne kommuns lokala föreskrifter, länk till dessa hittar du i högermarginalen.