Bestämmelser kring lagring och spridning av gödsel är utfärdade med stöd av miljöbalken. Huvudsyftet med alla bestämmelser är att minska läckage av näringsämnen.

Spridning av gödsel

Informationsblad angående spridningsregler finns under rubriken Dokument. Detaljerade kartor och information finns även på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Spridningsdispens

Dispens behövs för att få sprida stallgödsel under vissa perioder under året. Vilka datum som gäller för dispens är olika beroende på var du bor i Sunne. Du kan läsa mer om detta i informationsbladet Gödselhantering. Se under rubriken Dokument. Dispensen söker du hos miljö- och byggenheten. Se under rubriken Kontakt

Söker du dispens för spridning av stallgödsel vid upprepade tillfällen kan vi som tillsynsmyndighet ifrågasätta om din befintliga lagringskapacitet verkligen är tillräcklig. Vitsen med ett lagringsutrymme för stallgödsel är att du ska kunna styra spridningen av gödseln till tidpunkter med bra växtnäringsutnyttjande och små förluster. Du kan läsa mer om detta i Jordbruksverkets informationsblad om gödseldispenser. Se under rubriken Länkar.

Lagring av gödsel

Lagringskapacitet

För dig som bedriver jordbruksföretag med djurhållning finns krav på viss lagringskapacitet. Informationsblad finns under rubriken Dokument och mer information finns även på Jordbruksverkets webbplats, länken Regler för lagringskapacitet. Se under rubriken Länkar.

Bestämmelserna är minimikrav och syftet är att du ska kunna lagra gödseln under perioder och väderleksförhållanden då spridning är olämpligt eller inte är tillåtet. Det kan hända att du behöver ett större lagringsutrymme än vad lagen kräver för att det inte ska bli överfullt innan det är lämpligt att sprida. Jordbruksföretag med högst två djurenheter i genomsnitt på årsbasis är undantagna från dessa krav. För verksamheter som inte omfattas av kraven bör lagringsutrymmena för stallgödsel ändå vara utformade på ett godtagbart sätt med hänsyn till läckage och avrinning från lagringsplatsen.

Lagringsutrymmets utformning

Regler beträffande lagringsutrymmets utformning är lika för hela Sunne kommun. Avrinning eller läckage till omgivningen får inte ske. Det föreligger inget generellt krav på att flytgödsel/urinbrunn ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som minskar ammoniakförlusterna. Därav finns heller inget krav på att påfyllning av flytgödsel/urinbrunn ska ske under en sådan täckning. Vid handläggning av klagomålsärenden kan det däremot vara ett krav som ställs om det bedöms förbättra till exempel problem med lukt för närboende.

Lagringsutrymme inne i byggnad (djupströbädd) får räknas med i lagringskapaciteten under vissa förutsättningar, men lagring av gödsel direkt på mark utomhus (stuka) får däremot inte räknas med i lagringskapaciteten.

Lagring av gödsel i stuka på fält

Gödselstuka på fält

Du får lagra fastgödsel tillfälligt i stuka på fält utan att anmäla det till miljö- och byggenheten. Lagringstiden bör alltid hållas så kort som möjligt. Informationsblad angående lagring av gödsel i stuka på fält hittar du under rubriken Dokument.

Aktuella bestämmelser inom området:

  • Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
  • Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
  • Lokala föreskrifter (vid spridning inom/intill område med detaljplan)

Länkar till dessa finns under rubriken Länkar. Vissa av bestämmelserna gäller i hela Sunne kommun, medan andra bestämmelser endast gäller i så kallade "känsliga områden". Östra och Västra Ämtervik tillhör från och med januari 2014 "känsliga områden", övriga församlingar i Sunne kommun tillhör inte känsligt område.