För att yrkesmässigt bedriva förskola eller fritidshem krävs kommunens tillstånd. Ansökningsförfarandet beskrivs på den här sidan.

När behövs ett tillstånd för att yrkesmässigt bedriva förskola eller fritidshem

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som yrkesmässigt vill driva en förskola eller ett fritidshem ska ha tillstånd till detta. Det finns även en anmälningsplikt gällande den lokal som ska användas för ändamålet.

Handlingar som ska bifogas till din ansökan

Förutom en ansökan att yrkesmässigt bedriva förskola eller fritidshem ska en ansökan om tillstånd för lolkaler med anmälningsplikt skickas in. (Se sidan om tillstånd för lokaler med anmälningsplikt i högerspalten.) Lokaler för verksamheten skall vara av god standard och godkända för verksamhet av myndighet för miljö, bygg och brandskydd.

Krav på handlingar som ska lämnas in

Ansökan ska lämnas in i två exemplar.

Lagar och föreskrifter

 • Verksamheten skall rikta sig till barn i åldrarna 1-12 år vars föräldrar förvärvsarbetar, är studerande, arbetssökande eller föräldralediga. det kan också vara barn som av särskild anledning behöver barnomsorg för sin egen utveckling eller har rätt till allmän förskola
 • Barngruppen skall vara lämpligt sammansatt och verksamheten skall vara öppen för barn med behov av särskilt stöd. Ingen ersättning ges för egna hemmavarande barn (gäller pedagogisk omsorg).
 • Öppethållande skall vara helgfri måndag-fredag 06.30 - 18.30
 • Verksamheten får inte ha oskäligt höga föräldraavgifter.
 • Verksamheten skall upprätta likabehandlingsplan.
 • Verksamheten för förskola skall ledas av förskolechef eller person med pedagogisk insikt och goda kunskaper om verksamheten.

 • Personalen skall ha erforderlig utbildning för verksamheten. Personaltätheten får inte understiga kommunens personaltäthet som redovisas i SCB;s statistik.

 • Anmälan om barnomsorgsplats skall göras skriftligen till huvudman för verksamheten. När plats erhållits meddelar huvudmannen detta till kommunens handläggare

Så behandlas ditt ärende

 1. Ansökan om att bedriva verksamhet i enskild förskola, skolbarnsomsorg eller annan pedagogisk omsorgsform skall ske skriftligen till kommunen. Se kontaktinformation i högerspalten.
 2. Vi granskar din ansökan
 3. Du får besked om beviljat eller avslaget tillstånd för att yrkesmässigt bedriva förskola eller fritidshem.

Handläggningstid

 • 8 veckor om du lämnat in fullständig ansökan

Kostnad

Ersättning för verksamhetens drift regleras i separat avtal.

Överklagan

Alla vår beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Verksamhetens ansvar och kommunens tillsyn

 Huvudman skall:

 • ansvara för att verksamhetens stadgar är förenliga med för verksamheten gällande lagar, förordningar och avtal. Till exempel skall verksamheten bidrivas på ett sådant sätt att den uppfyller skollagen för samtliga verksamheter. För förskolan gäller "Läroplan för förskolon" och för fritidshem "Läroplan för obligatoriska skolväsendet och Allmänna råd för fritidshem."
 • se till att Personalen är väl insatt i sekretesslagen och arbetar efter den samt att alla som tjänstgör inom verksamheten lämnar utdrag ur belastningsregistret. Huvudmannen har skyldighet att förvara handlingar, som rör enskilds personliga förhållande, i säkerhet.
 • årligen till kommunen lämna in årsredovisning för verksamheten, budget för kommande verksamhetsår, verksamhetsberättelse för det pedagogiska arbetet, kvalitetsredovisning, tillbud/olycksfallsrapporter samt de statistikuppgifter kommunen kräver.
 • Huvudman skall, om verksamheten upphör, meddela detta till kommunen nio månader i förväg.

Kommunen har tillsynsansvar för verksamheten:

 • hur verksamheten utför det pedagogiska uppdraget
 • att likabehandlingsplaner finns och efterlevs
 • hur verksamheten sköter sin egenkontroll av kvalitet och säkerhet
 • personalens utbildning, personaltäthet, barngruppens storlek och sammansättning
 • hur verksamheten tar ansvar för barn med behov av särskilt stöd, rutiner för hantering av barn med skyddade personuppgifter
 • köregler, taxa och närvaroregistrering

Om det föreligger något missförhållande i verksamheten kommer kommunen att förelägga den som ansvarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandena inom av kommun angiven tid. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs får kommunen återkalla tillståndet.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne