Strandskyddet finns för att skydda och bevara strandnära områden för både människor och natur och omfattar generellt 100 meter från stranden. Inom ett strandskyddsområde får inga nya byggnader uppföras och många vanliga allmäna åtgärder kräver dispens.

När behövs en dispens från strandskyddsbestämmelserna?

Strandskyddsbestämmelserna omfattar all nybyggnation samt väsentlig ändring av byggnadens användning. Endast om särskilda skäl föreligger kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges.

Följande vanliga åtgärder kräver också dispens: rabatter, fasta eldstäder, bänkar, staket, flaggstänger, grävnings- och schaktningsarbeten utanför hemfridszonen och tennisbanor, dammar, friggebodar, bryggor och vägar. Många fler exempel finns. Ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets och fiskets behov är undantagna.
Till mer information om strandskyddet längre ned på sidan 

Handlingar som ska bifogas till din ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Situationsplan, det vill säga hur tomten ser ut uppifrån, i skala 1:1000 eller 1:500.

Krav på handlingar som ska lämnas in

 • Handlingarna ska lämnas in i två exemplar
 • Handlingarna ska redovisa hur tillfart sker till fastigheten, hur avloppsfrågan ska lösas och var anläggningen placeras

Lagar och föreskrifter

 • Det finns detaljplaner och områdesbestämmelser samt bestämmelser gällande strandskydd, landskapsbildskydd, kulturmiljöer med mera, som reglerar vad som får byggas och hur en byggnation får se ut
 • I de fall där frt finns strandskydd och landskapsbildskydd
 • Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad som gäller när du vill bygga, riva, ändra markförhållanden med mera
 • Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § i miljöbalken
 • Vad som kan vara särskilda skäl framgår av Boverkets handbok 2009:4

Så behandlas ditt ärende

 1. Ansökan skickas in av dig, se kontaktinformation under rubriken Kontakt 
 2. Vi granskar din ansökan
 3. Du får besked om beviljad eller avslagen dispens

Handläggningstid

Tio veckor om du lämnat in fullständig ansökan.

Kostnad

Avgifter som tas ut i samband med lov baseras på en grundtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Mer information om strandskydd  

Övergångszonen mellan land och vatten, stranden, är betydelsefull som rekreationsområde för människor och av stort värde för växt- och djurlivet. Många arter är exempelvis beroende av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden - såväl på land som i vatten.

Skyddet omfattar land- och vattenområden och gäller generellt 100 meter från stranden vid normalt vattenstånd.  Länsstyrelsen kan förordna om utökat strandskydd upp till högst 300 meter.
Inom strandskyddsområde får inte:

 • nya byggnader uppföras
 • byggnader ändras så att de tillgodoser ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i föregående punkter
 • andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar villkoren för djur- eller växtarter
 • andra åtgärder utföras som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter