Du kan ansöka om förhandsbesked för att få reda på om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du avser. Bedöms platsen som lämplig får du ett positivt förhandsbesked.

När behövs en ansökan om förhandsbesked?

Det är  exempelvis vanligt att man söker förhandsbesked vid nylokalisering av en byggnad eller anläggning  utanför planlagt område. I ett förhandsbesked prövar vi om platsen är lämplig för  ändamålet.

Handlingar som ska bifogas till din ansökan om förhandsbesked

När du ska ansöka om förhandsbesked krävs inga omfattande handlingar. Det som krävs är en karta där de tänkta fastighetsgränserna finns markerade samt en markering där du tänkt att bygga. Kartan inlämnas tillsammans med  ansökningsblanketten.

Lagar och föreskrifter

  • Det finns detaljplaner och områdesbestämmelser samt bestämmelser gällande strandskydd, landskapsskydd, kulturmiljöer med mera som reglerar vad som får byggas och hur en byggnation får se ut
  • Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad som gäller när du vill bygga, riva, ändra markförhållanden med mera
  • När du vill bygga i närhet till vatten finns regler om strandskydd i miljöbalken, MB

Så behandlas ditt ärende

  1. Ansökan skickas in av dig
  2. Vi handlägger din ansökan inför beslut 
  3. Du får besked om positivt eller negativt förhandsbesked

Handläggningstid

10 veckor om du lämnat in fullständig ansökan

Kostnad

Avgifter som tas ut i samband med förhandsbesked baseras på en grundtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.