Även om byggandet är styrt av mycket ansvar så finns även ett visst mått av frihet - bygglovfrihet!

I dessa fall krävs bygglov

Bygglov krävs generellt i följande fall

 • Uppföra byggnader
 • Göra tillbyggnader 
 • Ändra användningen av en byggnad. Exempel på sådana ändringar är: från garage till lager från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad, från garage till bostad och så vidare. Obs! Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning
 • Ändra byggnad så att det inryms ytterligare bostad eller lokal för handel
 • Anordna eller uppföra andra anläggningar än byggnader såsom idrottsplatser, småbåtshamnar, campingplatser, friluftsbad, motorbanor, upplag eller materialgårdar, fasta cisterner för kemiska produkter, radio- eller telemast/-torn, murar och plank, parkeringsplatser med mera

Inom detaljplanerat område krävs dessutom lov för följande

 • Ändra utseendet på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, till exempel att sätta igen dörr- eller fönsteröppningar. Kort sagt, allt som på ett väsentligt sätt förändrar byggnadens utseende
 • Att sätta upp skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana
 • Uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk

I dessa fall krävs en bygganmälan

De flesta byggnadsarbeten får inte påbörjas utan att en bygganmälan görs. Bygganmälan ska vara inlämnad senast tre veckor före planerad byggstart. Efter att bygganmälan inkommit kallas till byggsamråd där beskrivs hur projektet genomförs tekniskt. Där klarläggs också vad som ska kontrolleras, hur det ska göras, av vem och vem som är kvalitetsansvarig. Bygganmälan upphör att gälla, om arbetena inte påbörjats inom två år från dagen för anmälan

Bygganmälan krävs bland annat för:

 • nya byggnader och tillbyggnader
 • ändring av byggnader som berör konstruktionen av de bärande delarna eller planlösningen
 • installation eller ändring av eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation
 • installation eller ändring av anordningar för vatten eller avlopp

I dessa fall är det bygglovsfritt

I plan- och bygglagen 8 kapitlet finns bestämmelser som innehåller vissa Fågelholkarförenklingar för en- eller tvåbostadshus med tillhörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader).

Bestämmelserna är olika beroende på om huset ligger inom eller utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att bygga hus, friggebodar, sjöbodar, bryggor vid stränderna, men undantag kan medges efter ansökan.

Ändringar i plan - och bygglagen 

Riksdagen har fattat beslut om lagändring inom PBL, plan- och bygglagen. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2008.
Ändringar har gjorts i kapitel 8 i PBL för att förenkla och förtydliga vad som är bygglovspliktigt för en- och tvåbostadshus. Några av förändringarna är:

Friggebodar

Det är tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Det finns inte längre någon begränsning beträffande antalet friggebodar (tidigare högst två stycken). Den sammanlagda byggnadsytan får vara högst 15 kvadratmeter (tidigare 10 kvadratmeter). Taknockshöjd högst 3 meter (samma som tidigare). Boden får inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Grannens medgivande bör vara skriftligt.

Fasadändringar

Det är inga krav på bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Kontakta för säkerhets skull alltid miljö- och bygglovsnämnden innan du gör ändringen.

Uteplatser

Det är tillåtet att med en högst 1,8 meter hög mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset (tidigare 3,0 meter). Det är också tillåtet att över sådana uteplatser, eller över altaner, balkonger eller entréer anordna skärmtak som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter (tidigare max 12,0 kvadratmeter per åtgärd). I båda fallen gäller 4,5 meter från annan fastighet eller tomt om inte de grannar som berörs medger annat. Grannens medgivande bör vara skriftligt.

Det har också blivit ändringar när det gäller tidsbegränsat bygglov och skärpta sanktioner vid överträdelser.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om förändringarna. Se under rubriken Länkar.  

Utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse

Här gäller förutom de tidigare nämnda undantagen för en- eller tvåbostadshus att man utan bygglov får:

 • bygga till huvudbyggnaden 40 kvadratmeter, dock inte mer än 50% av ursprunglig byggnadsarera. Tillbyggnaden får inte hamna närmare tomtgräns än 4,5 meter
 • bygga uthus, garage, förråd eller liknande komplementbyggnad upp till 40 kvadratmeter. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter
 • Bygga en gäststuga med en storlek upp till 20 kvadratmeter. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter

Lov krävs inte heller om berörda grannar lämnar sitt medgivande till att åtgärden utförs närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-168 20
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Länkar