Bygglov krävs för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader och ändra ändamålet med byggnaden eller delar av den. Även om byggandet är styrt av mycket ansvar så finns även ett visst mått av frihet - bygglovfrihet!

När behövs ett bygglov och när är det bygglovsfritt?

Sammanfattning

 • Bygglov krävs generellt för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller ändra användningen av en byggnad, samt för att anordna eller uppföra anläggningar.
 • Bygglov inom detaljplanerat område krävs dessutom för att ändra utseendet på en byggnad, sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar eller för att bygga eller ändra en ekonomibyggnad.
 • En anmälan ska vara inlämnad senast tre veckor före planerad start av åtgärd och krävs oftast vid installation eller ändring av eldstäder, rökkanaler, brandskydd, ventilation, vatten och avlopp. 
 • Bygglovfritt är till exempel friggebodar, staket och mindre byggnader såsom uteplatser, förråd och gäststugor utanför sammanhållen bebyggelse.

Till mer information om bygglovsprocessen

Handlingar som ska bifogas till din ansökan om bygglov

 • Situationsplan, d.v.s hur tomten ser ut uppifrån, i skala 1:500 eller 1:1000.
 • Vid nybyggnation av t.e.x. en villa ska en nybyggnadskarta lämnas in. Den kan beställas på telefon, se kontaktinformation till höger.
 • Ritning på fasader och planer skall vara i skala 1:100. 

Krav på handlingar som ska lämnas in

Det ställs stora krav på ritningar som ska lämnas in tillsammans med ansökan om bygglov.

 • Handlingarna ska lämnas in i två exemplar.
 • Handlingarna ska vara skalenliga, ej inritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas. Avstånd till tomtgänser ska måttsättas.

Lagar och föreskrifter

 • Det finns detaljplaner och områdesbestämmelser samt bestämmelser gällande strandskydd, landskapsskydd, kulturmiljöer m.m. som reglerar vad som får byggas och hur en byggnation får se ut.
 • Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad som gäller när du vill bygga, riva, ändra markförhållanden m.m.
 • När du vill bygga i närhet till vatten finns regler om strandskydd i Miljöbalken, MB

Så behandlas ditt ärende

 1. Ansökan skickas in av dig, se kontaktinformation i högerspalten. 
 2. Vi granskar din ansökan
 3. Du får besked om beviljat eller avslaget bygglov

Handläggningstid

 • 10 veckor om du lämnat in fullständig ansökan

Kostnad

Avgifter som tas ut i samband med lov baseras på en grundtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Ytterligare avgifter kan tillkomma i ett ärende till exempel för nybyggnadskarta och utstakning. Kontakta oss för mer information. Se under rubriken Kontakt. 

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.