Miljö- och byggenheten hanterar bland annat ansökningar om bygg-, mark- och rivningslov samt strandskyddsdispenser.

Kontaktinformation till handläggare på miljö- och byggenheten finns på respektive sida. På den här sidan finns länkar vidare till:

 • Bygga: Bygglov, anmälan, förhandsbesked, marklov, strandskydd
 • Riva: Rivningslov, rivningsanmälan

Bygga

 • Bygglov, anmälan eller bygglovfritt 
  Bygglov krävs bland annat för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader, ändra användningen av en byggnad och uppföra andra anläggningar. 
   Till sidan om bygglov och bygglovfritt 
 • Förhandsbesked
  Du kan ansöka om förhandsbesked för att få reda på om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du avser.
  Till ansökan om förhandsbesked
 • Marklov
  Du kan behöva lov för markarbeten om marknivån ändras genom schaktning eller uppfyllnad. Regler för trädfällning och skogsplantering kan vara reglerade inom detaljplanerat område.
  Till sidan om marklov
 • Strandskydd
  När du ska bygga eller förändra områden nära vatten krävs oftast en strandskyddsdispens. Strandskyddet varierar mellan 100-300 m från strandlinjen både inåt och utåt land.
  Till sidan om strandskydd
 • Avlopp, ansluta 
  Du behöver tillstånd om du ska inrätta en enskild avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Du behöver också tillstånd för att ansluta till kommunalt ledningsnät. 
  Till sidan om ansluta avlopp

Riva

 • Rivningslov, rivningsanmälan
  Rivningslov ska du ansöka om när du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom detaljplanerat område. Rivningsanmälan skall du göra även om rivningen inte kräver rivningslov.
  Till sidan om rivningslov och rivningsanmälan

Kontakt