En skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora ska skickas in till kommunen som sedan använder dessa som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

 
Enligt 2 kap. 2 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnder eller anläggningar i vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärderna av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärderna av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information.
 
För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.                                               
 
Enligt LSO läggs ett tydligare ansvar på den enskilde att själv ansvara för att brandskyddet håller en bra nivå. I det allmänna rådet "Systematiskt brandskyddsarbete" (SRVFS 2004:3) anges att alla byggnader och verksamheter oberoende av omfattning skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd.
 
Det innefattar bland annat att det skall finnas:
  • Brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig
  • Utbildningsplaner för personal 
  • Rutiner för kontroll, dokumentation och uppföljning av brister
Ett flertal av de byggnader som tidigare varit föremål för brandsyn får fortsättningsvis själva sköta kontrollen av brandskyddet på samma sätt som egenkontroll av arbetsmiljön genomförs.
Brandsyn har ersatts av tillsyn där tyngdpunkten läggs på hur det systematiska arbetet bedrivs och den dokumentation som finns. I en föreskrift till lagstiftningen finns angivet att vissa byggnader och verksamheter dessutom skall redovisa sitt brandskydd skriftligt till kommunen. Den skriftliga redogörelsen skickas in till räddningsnämnden i Sunne kommun.
Blanketten hittar du till höger på sidan under dokument. Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in den till:
Sunne kommun
110. Räddningstjänsten
686 80 SUNNE

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Dokument

Hämta blanketten för skriftlig redogörelse (Sunne kommun). Ladda ner den, skriv ut och fyll i uppgifterna.

Skriftlig redogörelse för brandskyddet