Sunne kommuns största utgift är personalkostnader. Därefter entreprenader och tjänster.

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på dina skattepengar, utan att bedriva verksamhet som gör dig som medborgare nöjd.

Kommunens pengar fördelas till olika verksamheter. En budget görs. Det vill säga kommunfullmäktige bestämmer en ekonomisk ram och ett antal mål för varje verksamhetsområde, bland annat utifrån skattesatsen och andra ekonomiska mål.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt.
Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna bestämt.  

Mer än hälften, 63 %, går till löner och arbetsgivaravgifter till de anställda och pensioner till före detta anställda.

Därefter kommer kostnader för olika entreprenader och tjänster. Med tjänster menas till exempel teleavgifter, porton, hyror, el, värme datakostnader med mera.

Hur används pengarna i kommunen

 

Kontakt

Anna Johnson
Ekonom
E-post: anna.johnson@sunne.se
Tel: 0565-160 37
Besök: Kommunhuset, Kvarng 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Dokument