Årets resultat för Sunne kommun uppgår till 5 miljoner kronor. Resultatet har belastats med cirka 11 miljoner kronor för att underlätta omställningen inför kommande års mer bekymmersamma ekonomiska utveckling.

2008 års bokslut/årsredovisning överlämnas med godkännande av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige och revisorerna den 18 mars 2009.  

En ekonomi i balans och bibehållen skattesats

Sunne kommun uppfyller det lagreglerade balanskravet. Med hänsyn till de extrakostnader som tagits inom årets resultat och investeringarnas storlek kan man säga att det ekonomiska läget för år 2008 är i linje med god ekonomisk hushållning. 

Jämfört med år 2007 innebär resultatet en försämring med 7 miljoner, men soliditeten oförändrad (53 procent). 2008 års värde innebär att den långsiktiga betalningsförmågan och därmed den finansiella balansen är stabil.

Balansen mellan kostnader och intäkter har en negativ utveckling

Jämfört med föregående år har verksamhetens kostnader ökat med 38 miljoner kronor. Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag ökade med 23 miljoner kronor. Det är första gången under den senaste femårsperioden som kostnaderna ökar snabbare än intäkterna vilket försämrar resultatet. Totalt har nettokostnaderna ökat med 6,6 procent mellan 2007 och 2008. Det är en ökning av utvecklingstakten jämfört med föregående år. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 4 procent. Det betyder att balansen mellan kostnader och intäkter utvecklats negativt. Sunne kommun har trots ett positivt resultat inte kunnat uppfylla det budgeterade resultatet.

Investeringar för 51 miljoner under 2008

Investeringsvolymen under 2008 var 51 miljoner kronor, den näst högsta under senaste femårsperiod. Största enskilda projektet är det nya biblioteket (23 miljoner kronor) och byggnation av nytt stödboende för LSS (5 miljoner kronor). Totalt under femårsperioden (2004-2008) har utförts investeringar för 225 miljoner kronor. Under 2008 kunde Sunne kommun skattefinansiera sina investeringar som den långsiktiga målsättningen säger.

Svårare att hålla budgetramarna för nämnderna

På nämndnivå har budgetföljsamheten varit bra även om de flesta nämnderna till skillnad mot föregående år haft svårare att hålla tilldelad budgetram. Jämfört med budget (inklusive tilläggsbudget) är det totala resultatet 2 miljoner kronor sämre än budget. En bidragande orsak till det är de extrakostnader som tagits för att underlätta omställningen inför kommande år. Bland annat har 9 miljoner kronor avsatts för partiell inlösen av intjänade pensionsrätter och cirka 2 miljoner kronor för ett beslutat omställningsprogram.
Till tabell över ekonomiskt resultat i nämnder och verksamheter, längre ned på sidan

Låg sjukfrånvaro

Lönekostnaderna som var cirka 487 miljoner kronor under året, ökade med knappt 3 procent mellan 2007 och 2008. Antalet årsarbetare i verksamheterna har minskat med cirka 40 under året och är totalt 1175 stycken. Det är främst de offentligt skyddade arbetena som minskat. Positivt är att sjukfrånvaron fortsatt ligger på en låg nivå. Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd arbetstid är år 2008 4,1 procent (5,6 procent 2007).

Låneskulder, pensionsskulder och borgensåtaganden

Långfristiga låneskulder minskade under året med 2 miljoner kronor och var vid årsskiftet 109 miljoner kronor. Kommunens långfristiga pensionsskuld uppgår till 276 miljoner kronor, varav 266 miljoner kronor eller 96 procent redovisas utanför balansräkningen. Kommunen har vid årsskiftet åtagit sig att gå i borgen för skulder till ett belopp av 178 miljoner kronor, varav cirka 85 procent är tecknat för bostadsbolagets räkning. Det totala åtagandet har minskat med 2 miljoner kronor i förhållande till föregående år.

I bokslutets redovisade kostnader ingår 9 miljoner kronor (exklusive löneskatt) som upptagits för att via en försäkringslösning (etapp 6-7) minska den pensionsskuld som redovisas som ansvarsförbindelse. Avsikten är att utjämna framtida pensionsutbetalningar och därmed främja målet god ekonomisk hushållning. Totalt har cirka 32 miljoner kronor (exkl löneskatt) satsats på partiell inlösen sedan starten 2003.

De kommunägda företagen

I den sammanställda redovisningen, där de kommunägda företagen ingår, är årets resultat 0,6 mkr vilket är cirka 10 miljoner kronor sämre än föregående år. Rottneros Park Trädgård AB har fått ett villkorat aktieägartillskott på 1,6 miljoner kronor av kommunen.
Resultaten för de enheter som ingår i den sammanställda redovisningen är (miljoner kronor):

  • Kommunen +4,9
  • Sunne Turism AB 0,0
  • Rottneros Park Trädgård AB -1,6
  • Sunne Bostads AB -2,5
  • Svenska Flexografiinstitutet AB 0,0
  • Nolere Fastighets AB 0,0
  • Eliminering interna poster -0,2

 Ekonomiskt resultat i nämnder och verksamheter

Resultat 2008 nämnder och verksamheter 

 

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Mål om skattesats 2008
(oförändrad skattesats)

Mål om skattesats 2008

Resultatmålet för 2008
(procent skatteintäkter och generella statsbidrag)Resultatmål 2008

 

Investeringsmål 2008
(procent av investeringarna som finansieras med egna medel)

Investeringsmål 2008

Sunnes befolkning

Det har noterats att befolkningen minskat med 93 personer under 2008 och vid årsskiftet fanns 13 473 invånare.

Vid slutet av året var 4 % (330 personer) av befolkningen mellan 16 – 64 år öppet arbetslösa i Sunne. Det är något högre än riks- och länsgenomsnittet. I förhållande till föregående årsskifte är ca 90 personer fler öppet arbetslösa.