I årsredovisning och delårsrapport kan du få svar på om Sunne kommun hushåller med dina skattepengar på ett bra sätt.

Årsredovisning 

En ekonomisk redovisning för det gångna året görs varje år. Du hittar de senaste årsredovisningarna under rubriken Dokument, se högerspalten.

Utifrån följande frågor kan du om du vill göra din egen analys:

  • Hur ser det ekonomiska resultatet ut?
  • Hur långt räcker skatteintäkterna ?
  • Hur har nettokostnaderna utvecklats?
  • Hur ser finansnettot ut?
  • Hur har investeringarna finansierats?
  • Är kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål vettiga och infrias de?

Överskott för trygg framtid

Varför räcker det inte att ha ett resultat i balans? Varför måste överskottet vara så stort? 

Det finns flera skäl till att ha ett plusresultat. Nuvarande generation ska stå för sina kostnader. Det krävs avsättningar för framtida pensioner. Tillgångarna måste värdesäkras och investeringarna bör egenfinansieras. Det bör finnas en buffert för oförutsedda händelser i budgeten.

Kommunfullmäktige i Sunne har beslutat att kommunen på lång sikt ska ha ett resultat som är 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Investeringarna ska på lång sikt finansieras med egna medel.