Här hittar du delårsrapport, årsredovisning och budget för kommunens veksamheter.

Delårsrapport per 31 juli och helårsprognos år 2017

Rapporten för perioden januari-juli 2017 visar ett resultat på + 43,2 mkr. Det är 5,8 mkr bättre än motsvarande period föregående år.

Prognosen för helåret 2017, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat på 23,9 mkr, vilket är 18,7 mkr bättre än budgeterat och balanskravsresultatet är uppfyllt.  I det prognostiserade resultat ligger reavinster på försäljning av fastigheter med 15,4 mkr.

Verksamheterna visar totalt på en budgetavvikelse, exklusive reavinster, med +0,1 mkr eller 0,0 %. Positiva budgetavvikelser kommer från Vård och omsorg, Samhällsbyggnad och säkerhet och Verksamhetsstöd och kommunikation. Teknik och Kost har en budgetavvikelse på -1,5 mkr, exklusive reavinsterna och kommunchef har en budgetavvikelse på -0,6 mkr. Individstöd beräknas klara sin budgetram tack vare intäkter från Migrationsverket. Inom verksamhetsområdet finns dock stora avvikelser som är oroande för 2018.

Investeringar

Investeringarna under årets 7 första månader är 25 mkr (35 mkr 31/7 2016). De största investeringarna är byggnation av förskolan på Torvnäs, bro över Lerälven och renovering på Södra Viken och Skäggebergsskolan.
Prognosen för investeringarna för helåret är att 74 mkr kommer att förbrukas till årets slut mot budgeterade 97 mkr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kontakt

Anna Engström 
Ekonomichef
E-post: anna.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-160 25
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Anna Johnson
Ekonom
E-post: anna.johnson@sunne.se
Tel: 0565-160 37
Besök: Kommunhuset, Kvarng 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Organisationsnummer
212 000-1843

Bankgiro
744-2684

Deklaration

Var kan jag lämna min deklarationsblankett?
Du vet väl att du kan deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon.
Du kan också skicka din deklaration i brev. Skicka till adressen som finns högst upp till vänster på deklarationsblanketten.
Deklarationen kan givetvis också lämnas in på valfritt servicekontor eller skattekontor. 
Till Skatteverkets webbplats