Här nedan hittar du information om strandskydd och hemfridszon.

Hur definieras hemfridszonen?

Hemfridszonen är ett markområde kring ett boningshus där allemansrätten är utsläckt. Om strandskyddsdispens meddelats för en viss fastighet har också en tomtplatsbestämning skett. I dessa fall är hemfridszonen lika med den bestämda tomtplatsen (se tomtplatsbestämning). I andra fall varierar hemfridszonen beroende på typen av byggnad, placering och terrängförhållande.

Var gäller strandskydd? 

Strandskydd råder vid hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddet är normalt 100 meter från strandlinjen upp på land och ut i vattnet. Utvidgat strandskyddsområde (mer än 100 meter) förekommer i följande sjöar och vattendrag i Sunne kommun: Sälsjön, Rottnan, Granån, Rottnen, Fryken, Björken, Rannsjön och Visten.

Kan man få dispens från strandskyddsbestämmelserna?

Bara om det finns särskilda skäl  kan undantag från strandskyddsbestämmelserna göras. Vad som är särskilda skäl framgår av miljöbalkens 7 kapitel, § 18c. Strandskyddsbestämmelserna omfattar all nybyggnation.

Detta innebär att friggebodar och attefallshus som är bygglovbefriade inte får byggas inom strandskyddsområdet utan dispens.

Vem beslutar om strandskyddet? 

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna lämnas till miljö- och bygglovsnämnden.

Länsstyrelsen har delegerat till miljö- och bygglovsnämnden att besluta om dispens från strandskyddsbestämmelserna.  

Betyder detta att jag inte får bygga alls?

Trots att miljöbalken uttrycker en restriktiv syn för tillstånd inom strandskyddsområdet, kan det ändå vara möjligt att erhålla dispens från bestämmelserna. För det krävs särskilda skäl. I miljöbalkens 7 kapitel, § 18c, finns de sex särskilda skälen angivna. 

Tomtplatsbestämning 

I de fall dispens lämnas ska miljö- och bygglovsnämnden besluta om tomtplatsavgränsning.

Tomtplats är det område runt byggnaderna eller anläggningarna som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt används för det avsedda ändamålet. Inom tomtplatsen är allemansrätten utsläckt. 

Vad bör jag tänka på om jag vill bygga inom strandskyddat område? 

Komplementbyggnader

Byggnaden ska förläggas i nära anslutning till huvudbyggnaden och bilda en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader. Exempel på komplementbyggnader är gäststuga, fiskebod, uthus, garage, toalett, bastu, sjöbod och båthus.

Samlokalisera gärna sjöbodar och båthus med dina grannar inom ett begränsat område. Försök att placera nya byggnader på sådant sätt att de får "stöd" av naturen. Byggnaden bör hellre placeras inne bland träden än på öppna ytor. Om tomten är kuperad är det viktigt att byggnaden inte placeras för högt så att landskapets siluett förändras eller byggnaden blir alltför framträdande. 

Ersättningsbyggnader 

Att återuppföra en nedbrunnen byggnad fordrar förutom bygglov även dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispens kan som regel medges för ett återuppförande av en byggnad för samma användning och i huvudsak likadan byggnad på samma plats som den tidigare. Det gäller om ansökan inkommit inom fem år efter branden. Detsamma gäller ersättning av byggnad efter rivning.  

Bryggor  

Tänk på att förlägga bryggan till en plats där den inte privatiserar området och därmed hindrar eller avhåller allmänheten från att nyttja det. Det är bra om grannar kan samlokalisera sina bryggor.