Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Kulturhistoriska byggnader skyddas av speciella regler i plan- och bygglagen. Lagen ställer högre krav på underhåll och ändringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför kan det även behövas bygglov för små ändringar.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan också skyddas av bestämmelser i detaljplaner eller i så kallade områdesbestämmelser. Skyddet handlar då oftast om att bevara en byggnads yttre attribut eller ett områdes karaktär. Byggnaden kan även ingå i de riksintressen för kulturvården som länsstyrelsen har pekat ut.

Bygglov för kulturhistoriska byggnader

Ofta behöver du söka bygglov om du ska göra yttre förändringar på en kulturhistorisk byggnad. Detta för att kommunens handläggare ska få möjlighet att kontrollera eventuella förändringar mot befintliga bestämmelser som kan finnas i en detaljplan eller områdesbestämmelser. I vissa fall behöver kommunen samråda med personer som är särskilt sakkunniga inom ett visst område.

Ibland är bygglovsplikten utökad för kulturhistoriska byggnader vilket är reglerat i områdesbestämmelser eller detaljplan.