Altan, uteplats, pool, skärmtak

Planerar du att bygga altan, uteplats, pool, sätta upp ett skärmtak eller glasa in? Då kan du behöva söka bygglov. Här kan du läsa om vilka regler som gäller.
Altan och uteplats

Du får bygga ett altangolv utan att söka bygglov, om det är maximalt 1,8 meter över marken. Du måste ha bygglov om du bygger golvet så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. Ett altangolv ovanpå en byggnad eller ett tak behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov om din altan påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Skärmtak, inglasning och uterum

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du bygga ett skärmtak över ditt altangolv, din uteplats, balkong eller entré utan bygglov. Det förutsätter att taket inte är större än 15 kvadratmeter och inte sträcker sig närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

Att sätta väggar och glaspartier under ett skärmtak kräver alltid bygglov, även om skärmtaket från början var bygglovsbefriat.

Ansökan för en inglasad altan eller ett uterum behöver innehålla

  • Ansökan om bygglov med underskrift, alternativt en anmälan, om ditt bygge är maximalt 15 kvm.
  • Fasadritningar sett från samtliga väderstreck där byggnationen syns.
  • Situationsplan (en tomtkarta där man ser byggnader uppifrån samt vad du har tänkt att bygga med angivna mått)
  • Medgivande från granne (om byggnaden ligger närmre tomtgräns än 4,5 meter).
  • Förslag till kontrollplan.

Handläggaren kontrollerar om din åtgärd är i enlighet med detaljplan för ditt område eller enligt de områdesbestämmelser som gäller. Är den det så kan bygglovet bli beviljat. I undantagsfall kan bygglov bli beviljat om det bedöms att avvikelsen från detaljplan är liten. En bedömning görs i varje enskilt ärende.

Pool

Du behöver oftast inte bygglov för att bygga en pool. Däremot kan du behöva bygglov om du exempelvis vill bygga ett tak över poolen, eller en altan eller trädäck runt poolen. Ändrar du markens höjdnivå kan du behöva söka marklov.

En anmälan kan krävas om du ansluter poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tänk också på att det finns bestämmelser för skydd mot drunkning i Boverkets byggregler.