Marklov

Om du ska göra stora förändringar på markens höjdläge, som till exempel schakta eller fylla kan du behöva ett marklov. Det finns olika regler om du bor inom tätbebyggt område eller ute på landet.

Marklov inom områden med detaljplan

Reglerna för marklov gäller främst inom områden med detaljplan, exempelvis vid trädfällning och skogsplantering. Du behöver oftast marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Kontakta miljö- och byggenheten för en bedömning. Du behöver inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som är angiven i detaljplanen.

Marklov i samband med byggnadsarbeten

Schaktning och fyllning som igår i byggnadsarbeten, kräver inte marklov, om de prövas i bygglovsärendet. 

Detta ska din ansökan om marklov innehålla
  • Ansökan och situationsplan med redovisade förändringar i höjd och plan i skala 1:500 (i vissa fall krävs profil i sektion) som du lämnar in i två exemplar.
  • Skalenliga handlingar, ej inritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
  • Situationsplan med redovisade förändringar i höjd och plan i skala 1:500.

Lagar och föreskrifter

  • Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad som gäller när du vill ändra markförhållanden med mera.
  • När du vill bygga i närhet till vatten finns regler om strandskydd i miljöbalken.

Så behandlas ditt ärende

  1. Du skickar in handlingarna.
  2. Taxan baseras på den yta som förändras. 
  3. Du får besked om beviljat eller avslaget marklov.

Handläggningstid

  • Cirka tio veckor om du lämnat in fullständig ansökan.
Överklagan

Du kan överklaga alla kommunens beslut. Första instans är Länsstyrelsen. Information om hur du överklagar följer med beslutet.