Grannars möjlighet att påverka

Som berörd granne har du möjlighet att påverka innan kommunen tar beslut om bygglov. Du kan även ha möjlighet att överklaga ett beslut.

Möjlighet att påverka när ansökan avviker från detaljplan

Om en bygglovsansökan avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, eller om en ny byggnad ska uppföras utanför detaljplanerat område, har du som berörd granne rätt att få en chans att tycka till innan kommunen fattar beslut.

Kommunens handläggare skickar då ut en remiss med information till berörda. Den finns också tillgänglig att svara på via e-tjänsten högre upp på den här sidan. Vanligtvis får du två till tre veckor på dig att svara på remissen. Miljö- och byggenheten tar ställning till alla synpunkter som kommit in innan de fattar beslut.

Skriftligt medgivande om din granne vill bygga närmre än 4,5 meter från tomtgräns

Om en bygglovsansökan följer detaljplan eller områdesbestämmelser behöver inte grannarna kontaktas, om inte åtgärden är placerad närmre tomtgränsen än 4,5 meter. Då behövs ett skriftligt medgivande från grannen.

Om bygglovsansökan bedöms innebära en liten avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser kontaktas oftast alla ”rågrannar”. Det innebär alla grannar med en tomt som gränsar direkt till den fastighet som ansökan berör, eller om det endast är en väg eller gata emellan tomterna. Beroende på vad ärendet gäller så gör handläggaren en bedömning av vilka grannar som är berörda.

Att överklaga ett beslut

Om du som berörd granne har yttrat dig i ett ärende där beslutet gått dig emot, får du alltid beslutet skickat till dig för kännedom. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar, så kallad besvärshänvisning, om du vill göra det. Du har tre veckor på dig från det att du tagit emot beslutet.

Beslutande nämnd tar ställning till om överklagandet har kommit in i rätt tid eller inte, och skickar det sedan vidare till överprövande myndighet.