Strandskydd

Strandskyddet finns för att skydda och bevara strandnära områden och omfattar generellt 100 meter från stranden. Inom ett strandskyddsområde får du inte bygga nya byggnader och många allmänna åtgärder kräver dispens.

Stränder är betydelsefulla för växt- och djurlivet. Många arter är beroende av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden - såväl på land som i vatten. Det är viktigt att bevara och skydda dessa områden, och det är därför vi har ett strandskydd i Sverige.

Strandskyddsbestämmelserna inkluderar all nybyggnation och väsentlig ändring av byggnadens användning. Bara om särskilda skäl finns kan undantag göras från strandskyddsbestämmelserna. Ett strandskyddsområde är normalt 100 meter från strandkanten. 

Inom strandskyddsområde får du inte:

 • bygga nya byggnader
 • ändra byggnader så att de tillgodoser ett annat ändamål än de tidigare har använts till
 • utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för bebyggelse som ingår i punkterna ovan
 • bygga andra anläggningar eller anordningar som hindrar allmänheten från att vara på ett område där den annars skulle ha haft tillgång till eller som försämrar villkoren för djur- eller växtarter
 • utföra andra åtgärder som försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Dispens från strandskydd

Vill du bygga i strandnära lägen behöver du ansöka om dispens, ansökan görs via blanketten ansökan om strandskyddsdispens som du finner längst ned på den här sidan.

Detta ska ingå i din ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
 • Situationsplan, det vill säga hur tomten ser ut uppifrån, i skala 1:1000 eller 1:500.
 • Handlingarna ska redovisa hur det går at ta sig till fastigheten, hur avloppsfrågan ska lösas och var anläggningen ska placeras.
 • Alla handlingar ska finnas i två exemplar.

Exempel på vanliga åtgärder som behöver dispens:

 • Bryggor
 • rabatter
 • fasta eldstäder
 • staket
 • grävnings- och schaktningsarbeten
 • dammar
 • friggebodar, förråd, bastu, växthus och andra mindre byggnader.

Undantag är ekonomibyggnader som är avsedda för jordbruk och fiske, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull. En flytbrygga får anläggas utan dispens om den ligger i endast under en normal semesterperiod.

LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Sveriges kommuner kan i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är att stärka livskraften och utvecklingen av landsbygden, genom att underlätta för boende och näringsverksamhet i anslutning till vatten.

Inom ett LIS-område kan byggnation av bland annat bostäder och anläggningar för verksamheter tillåtas trots att strandskydd gäller.