Mur, plank och häckar

För att bygga staket eller stängsel behöver du inte ansöka om bygglov, det behöver du däremot göra om du bygger en mur eller ett plank. På den här sidan förklarar vi vad som gäller.

Skillnaden mellan staket och plank

  • Ett staket får vara högst 1,1 meter över marken och har genomsiktlighet på minst 30 procent.
  • Ett plank är en konstruktion som är tät eller som upplevs som tät. Om inhägnaden har mindre genomsiktlighet än 30 procent räknas det som plank.

Trafiksäkerhet

Kom ihåg att göra ditt bygge trafiksäkert, oavsett om du sätter upp ett staket, bygger en mur eller planterar en häck. Vid korsningar och utfarter är det viktigt att ingenting försämrar sikten.

På hörntomter finns det något som kallas sikttriangel, där får mur, plank, staket och häckar vara högst 70 centimeter över vägbanan. Området för sikttriangeln mäts 10 meter åt vardera håll från hörnet. 

Plank utan bygglov

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov ordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket får inte vara högre än 1,80 meter och inte vara placerat närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det finns ingen begränsning i hur långt planket får vara.

Om du kommer överens med grannarna om att bygga planket närmare tomtgräns än 4,5 meter så behöver du bara deras godkännande.

Om du har en fastighet utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse behöver du inte ansöka om bygglov för plank.

Plank som kräver bygglov

Vill du bygga närmare än 4,5 meter från en gata, väg eller park behöver du ansöka om bygglov. Detsamma gäller om du vill bygga nära vatten, allmän väg eller järnväg, då kan även särskilda tillstånd behövas. 

I de fall du vill bygga närmare än 4,5 meter från din tomtgräns, och dina grannar inte godkänner det, kan du ansöka om bygglov. Men kom ihåg att en granne även kan överklaga ett bygglov, och att det alltid är bäst att komma överens.

Mur

Bygglov krävs för murar och stödmurar som är högre än 0,5 meter, oavsett om den är motfylld på ena sidan eller helt fristående. 

Stängsel

Ett stängsel upp till och med 1,0 meter kräver inte bygglov. Stängsel får sättas upp vid industrier och vissa verksamheter utan bygglov. Hundgårdar för eget bruk får sättas upp på tomten utan bygglov. Avståndet från tomtgränsen ska vara 4,5 meter.

Häckar

Häckar eller annan växtlighet behöver du inte söka bygglov eller annat tillstånd för. Men det är ändå inte helt fritt att placera den vart du vill, och bor du nära vatten kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet. Läs mer om häckar och buskage och trafiksäkerhet.

Häckens placering

  • Tänk på att placera häcken någon meter in på din fastighet.
  • Häck eller buskar får inte vara siktskymmande vid utfarter eller i korsningar.
  • Häcken eller buskar ska inte behöva växa in på din grannes tomt.
  • Häcken får placeras i tomtgräns om du och din granne är överens om att sätta den mellan tomterna.

Strandnära lägen

En häck får inte vara avgränsande i ett strandnära läge. Du kan då behöva göra en ansökan om dispens från strandskyddet. Läs mer om strandskydd och dispens.

Växtlighet vid vägar

Träd och buskar kan vara en trafikfara om de växer för nära en korsväg. Fastighetsägaren ansvarar för att träd och buskar inte blir för höga, och att de sköts som de ska. Om en häck inte sköts så den exempelvis skymmer sikten och på så vis blir en trafikfara, kan du dömas till böter. 

Särskilda tillstånd

För dig som bor på landet

Kontakta miljö- och byggenheten för rådgivning och information om vad som gäller för just din fastighet.

Om du vill bygga nära vatten

Det behövs oftast ett tillstånd för att bygga nära vatten. Du behöver då göra en ansökan om dispens från strandskyddet. Läs mer om strandskydd.

För dig som bor nära järnväg

En byggnad får inte vara placerad närmare spårets mitt än 30 meter. En särskild prövning behövs om du vill placera förrådet närmare järnvägen.