Villor och flerfamiljshus

Det är olika regler som gäller kring bygglov beroende på vilken typ av byggnad du bor i. Vissa åtgärder kräver bygglov medan du i andra fall enbart behöver anmäla.

Detta behöver du söka bygglov för

Du behöver söka bygglov vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt ändrad användning. Du behöver även bygglov inom detaljplanerat område för att göra väsentliga förändringar på fasaden som till exempel färgbyte, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt om du öppnar upp för nya fönster och dörrar.

Anläggningar som till exempel plank och murar är också bygglovspliktiga.

I vissa fall räcker en anmälan

Det finns vissa byggåtgärder som inte kräver något bygglov. Då ska du istället anmäla din åtgärd till miljö- och byggenheten, kom ihåg att du behöver invänta beslut om startbesked innan du börjar bygga.

Exempel på anmälanspliktiga ärenden

  • Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga ett så kallat attefallshus på max 30 kvm. En anmälan och ett startbesked krävs från miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.
  • Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill göra en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvm. En anmälan och ett startbesked krävs från miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.
  • Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga högst två takkupor. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs krävs en anmälan och ett startbesked från miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.
  • Du som har ett enbostadshus får dessutom inreda ytterligare en bostad, efter att du har anmält till miljö- och byggnämnden och fått ett startbesked.

Rivningslov

Rivningslov krävs när du vill riva hela eller en del av en byggnad inom planlagt område. Dessutom är vissa byggnader kulturhistoriskt intressanta och får inte rivas enligt annan lagstiftning till exempel kulturminneslagen. Läs mer om rivning och rivningslov.