Översiktsplan och detaljplaner

En översiktsplan vägleder kommunen i all detaljplanering och är något som alla kommuner ska ha enligt plan- och bygglagen. I den framgår det hur kommunen ska behandla långsiktiga frågor om mark- och vattenanvändning samt om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen beskriver kommunens mål

Översiktsplanen fungerar som en framtidsvision, den beskriver kommunens mål och är en vägledare. Den omfattar hela kommunen och ska alltid vara aktuell, vilket innebär att den ska ses över varje mandatperiod. Översiktsplanen är reglerad enligt plan- och bygglagen. 

Läs mer om Sunne kommuns översiktsplan.

Detaljplaner berättar hur och var vi får bygga

Detaljplanerna reglerar hur kommunen ska använda kommunal mark och hur bebyggelsen ska utformas. Exempel bostäder, industri och handel. Kommunen beslutar om att upprätta och anta detaljplaner.

Läs mer om detaljplaner.