Bygglovsprocessen

Beroende på vad du vill bygga, vart du vill bygga det och om du är en privatperson eller företag så gäller olika regler. I vissa fall räcker det med en anmälan, och i andra fall måste du ansöka om bygglov. Här reder vi ut vad som gäller när.

Företag

För företag krävs alltid bygglov. Det gäller inte bara lokaler utan även till exempel skyltar, tak- och fasadarbeten. Det krävs också tillstånd för installation och ändring av ventilation, hissar, motordrivna portar med mera. Kontakta miljö- och byggenheten för rådgivning och hjälp med dina planer.

Privatperson

Bygga nytt: Börja med att ta reda på hur stort du vill bygga och om det kräver bygglov. Kontakta miljö- och byggenheten för rådgivning om vad som gäller för dig.

Bygga till: Tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter ska enbart anmälas till miljö- och byggenheten, du behöver alltså inget bygglov. Det kallas för Attefallstillbyggnad. Läs mer om Friggebodar och Attefallshus.

Förhandsbesked

Du kan ansöka om förhandsbesked om vet vilken plats du vill bygga på, men inte är säker kring alla detaljer för exempelvis det hus du vill bygga. Förhandsbeskedet beslutas av politikerna i miljö- och bygglovsnämnden. Ett förhandsbesked är ett sätt att i tidigt skede ta reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt dig eller inte.

Bygglovsprocessen, steg för steg

Innan du påbörjar din bygglovsprocess bör du först ta reda på om du behöver söka bygglov, eller om det är andra tillstånd eller anmälningar som krävs.

Kontakta miljö- och byggenheten för vägledning samt råd och stöd om vad du behöver göra i just ditt ärende.

1. Skicka in din ansökan och alla handlingar via vår e-tjänst

Din ansökan om bygglov är första steget i bygglovsprocessen. När ett ärende är komplett med de ritningar och övriga handlingar som behövs, så påbörjas granskningen. Du blir kontaktad om din ansökan behöver kompletteras.

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst som du finner högst upp på den här sidan.

Det här ska ingå i din bygglovsansökan:

  • Ritningar som fasadritningar, planritning. En planritning visar rumsindelningen med mera, se exempelritningar för bygglovsansökan.
  • Situationsplan med mått på ny byggnad samt avstånd till tomtgräns eller annan byggnad.
  • Förslag till kontrollplan se våra e-tjänster och blanketter.

Beroende på ditt specifika ärende kan fler handlingar komma att begäras in.

Servicegaranti

Sunne kommun har servicegaranti vid komplett ansökan om bygglov. Det innebär att beslut om bygglov ska fattas inom 4 veckor i de ärenden som inte kräver grannhöranden, remissutskick, kontrollansvarig eller tekniskt samråd.

Om servicegarantin inte kan garanteras i ett enskilt ärende sänks avgiften i det enskilda ärendet med 25 %.

Längre köer inför och under sommaren

Inför somrarna och under semestertider är det många som ansöker om bygglov, vilket kan innebära längre handläggningstid. Servicegarantin undantas därför under månaderna juni, juli och augusti. Behöver du bygglov innan sommaren rekommenderar vi dig därför att vara ute i god tid.

2. Miljö- och byggenheten gör en första granskning

I den första kontrollen bedöms ifall bygglov krävs och om ansökan är komplett. Om din ansökan inte anses vara fullständig behöver du komplettera den.

Du blir kontaktad om din ansökan behöver kompletteras.

3. Mottagningsbevis skickas ut

Efter inlämnad ansökan skickas skriftlig information ut till dig som ansökt.

Där får du information om:

  • handläggningstid
  • eventuella avgifter
  • möjlighet att överklaga beslut.

4. Miljö- och byggenheten prövar din bygglovsansökan

Din ansökan prövas för att se om den tillåts enligt eventuella detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det prövas även om din önskade byggnation är lämplig för sitt ändamål, platsen du vill bygga och om den har en god form-, färg- och materialverkan.

Du ska få bygglovsbeslutet, godkänt eller avslaget, senast 4 veckor efter den dag då din ansökan bedömts vara komplett. I vissa fall ska sakägare, exempelvis grannar, få tillfälle att lämna synpunkter. 

Ditt ärende kan komma att skickas på remiss till andra och din ansökan kan i undantagsfall ta längre tid än 4 veckor att handlägga. Du kommer i så fall få ett beslut om förlängd handläggningstid.

5. Beslut tas om ditt bygglov

Uppfyller ditt önskade bygge alla krav beslutas det om bygglov. Om kraven inte uppfylls får du i stället avslag på din ansökan.

Om du får beslut om bygglov:

När du fått ditt bygglov ska grannar och andra som kan beröras av bygget underrättas om det. Information om beslutet kommer att skickas till dina grannar och kommer också att publiceras i post- och inrikes tidningar, för att alla ska kunna ta del av informationen. Grannar har då tre veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagan görs vinner bygglovsbeslutet laga kraft.

Beslut om beviljat bygglov innehåller bland annat uppgifter om vilken giltighetstid bygglovet har, och om startbeslut eller andra beslut från någon myndighet behövs innan byggstart.

Beslut som är tagna på delegation skickas omgående till dig som sökt lovet. Beslut tagna i miljö- och bygglovsnämnden skickas ut ca 1 vecka efter nämndens sammanträde. De besluten ska först justeras av politikerna, i enlighet med kommunallagen.

Om du får avslag på ditt bygglov:

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Överklagan skickas till miljö- och byggenheten som prövar om din överklagan kommit in i rätt tid. Om du överklagat i rätt tid skickas din överklagan vidare till Länsstyrelsen. De kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Har du inte påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år eller om du inte har avslutat bygget inom 5 år, så slutar ditt bygglov att gälla.

6. Tekniskt samråd

Efter att ett bygglov beviljats kan det behövas ett tekniskt samråd innan du börjar bygga, oftast vid större projekt. Där går ni tillsammans igenom hur du ska planera och organisera arbetet.

På mötet diskuteras även vilka kontroller som behöver göras under byggtiden, vilket ansvar byggaren har och vilka entreprenörer som ska anlitas. Du får all viktig information på mötet tillsammans med handläggaren, du får också ett protokoll över mötet.

Tekniskt samråd hålls om åtgärden kräver en kontrollansvarig eller om du som byggare har begärt det.

7. Du får ett startbesked

Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked, information om startbesked finns med i ditt beslut om bygglov.

I större projekt behövs först ett tekniskt samråd. Om du börjar bygga utan tillståndet kan sanktionsavgifter dömas ut.

8. Du får besök av miljö- och byggenheten

Minst en gång under byggtiden kommer någon från byggnadsnämnden på besök till bygget, de för då protokoll över byggarbetsplatsen.

9. Slutsamråd hålls

Om ditt ärende har behövt ett tekniskt samråd kommer ni även att träffas för ett slutsamråd.

På ett slutsamråd möts ni för att gå igenom de kontroller som utförts, så som genomgång av kontrollplanen. Samt om det har skett avvikelser från bygglovet eller från övriga villkor, som ställts i samband med det tekniska samrådet.

10. Du får ett slutbesked

När du uppvisat att alla krav har uppfyllts får du ett slutbesked, och bygget räknas som färdigt. Du får inte börja använda det du byggt förrän du fått slutbeskedet. Om du använder ditt bygge utan slutbesked kan du behöva betala en byggsanktionsavgift.

I vissa fall kan du få ett tillfälligt slutbesked under en begränsad tid, ett så kallat interimistiskt slutbesked. Det kan vara aktuellt när delar av ett projekt är färdigt, eller om det finns brister som ska åtgärdas inom en viss tid.