Även om det du tänkt bygga inte kräver ett bygglov eller en anmälan kan du ändå behöva söka andra tillstånd. Här har vi samlat information om de vanligaste tillstånden som du kan behöva söka.

Strandskydd

Vid vattendrag, sjöar och hav finns ett strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområden och gäller minst 100 meter från stranden åt båda håll. Vissa sjöar har ett skydd på upp till 300 meter.

Syftet med strandskyddet är att trygga allas tillgång till platser för bad och friluftsliv. Det är även viktigt att trygga förutsättningarna för djur och växter på land och i vatten. Många arter är beroende av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden. Det innebär att det därför finns många förbud inom det strandskyddade området.
Du kan läsa mer om strandskydd på Boverkets sida

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens sida

Vattenverksamhet

För att få utföra grävning, utfyllnad med mera i vattenområde behöver tillstånd sökas hos mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. För små åtgärder krävs en anmälan till Länsstyrelsen.

Läs mer om vattenverksamhet på Länsstyrelsens sida. 

Vägområde

Byggnader, anläggningar och skyltar inom vägområde behöver tillstånd enligt väglagen.
Tillstånd ges av Trafikverket, länk till Trafikverket
eller kommunens enhet Trafik och park, länk till sida på sunne.se .

Vatten och avlopp

Alla enskilda avlopps-anläggningar är tillståndspliktiga.
Du kan läsa mer om detta på sidan om enskilda avlopp, länk till sida på sunne.se.

Livsmedel

Livsmedelslokaler godkänns eller registreras hos miljö- och bygglovsnämnden enligt livsmedelslagstiftningen.
Du kan läsa mer om det på sidan om livsmedel, länk till sida på sunne.se.

Industri

Industriverksamheter kan enligt miljöbalken behöva tillstånd från miljö- och bygglovsnämnden, länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.
Du kan läsa mer om det på sidan om kemikalier, länk till sida på sunne.se.

Brandfarliga och explosiva varor

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar brandfarliga varor, yrkesmässigt eller i större mängd privat, ha tillstånd för hanteringen. Tillstånd ges av Räddningstjänsten.
Du kan läsa mer om det på sidan om brandfarliga och explosiva varor, länk till sida på sunne.se

Sprängning

För att utföra sprängning inom detaljplanerat område (oftast tätort) behöver tillstånd sökas hos polisen enligt ordningslagen.

Fornlämning och Byggnadsminne

För markarbeten som berör fast fornlämning behöver tillstånd, enligt kulturminneslagen, sökas hos länsstyrelsen. Det gäller även för byggnader som förklarats som byggnadsminne.