Du behöver ett slutbesked innan du får flytta in eller börja använda det du sökt bygglov för. Slutbeskedet är ett bevis på att ditt projekt har genomgått de kontroller som behövs.

Slutbeskedet är ett beslut som fattas av handläggaren.

Du kan få ett tillfälligt slutbesked under en begränsad tid, ett så kallat interimistiskt slutbesked. Det blir aktuellt när delar av projektet är färdigt men inte allt eller om det finns brister som ska avhjälpas inom en viss tid.

Om du flyttar in tidigare eller börjar använda byggnaden eller del av byggnaden utan ett slutbesked kan böter (sanktionsavgift) dömas ut.