Fastighetsägaren är skyldig att kontrollera att ventilationen fungerar. Ventilationskontroll måste genomföras med viss intervall beroende på verksamhet i byggnaden.

Obligatorisk funktionskontroll, OVK, av ventilationen i byggnader ska utföras av en certifierad funktionskontrollant med vissa intervaller. 

Byggnadens ägare är ansvarig för att kontrollera att ventilationssystemet underhålls för att säkerställa en bra inomhusmiljö. 

OVK ska göras innan ett ventillationssystem används första gången och dels vid återkommande tillfällen. Besiktningar ska göras regelbundet beroende på vad byggnaden används till och beroende av vilket ventilationssystem som byggnaden har.

Funktionskontrollanten ska skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet till miljö- och bygglovsnämnden.