Det behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt och det kan även krävas bygglov för ljusanordning. Undantag finns.

Mer om skyltar och ljusanordningar finns att läsa i Sunne kommuns skyltpolicy och på Boverkets hemsida. Se länkfältet Mer information. 

Skyltar och ljusanordningar inom detaljplanerat område

Rådgör med miljö- och byggenheten om du är osäker på om bygglov behöver sökas för skyltar och ljusanordningar. 

 • Bygglov krävs
  Bygglov krävs för att sätta upp och väsentligt ändra skyltar.
  Det kan även krävas bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning. Detta gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar och ljusanordningar, enligt plan- och byggförordningens 6 kap 3, 4 §§ (PBF).
 • Undantag finns
  Många skyltar inom detaljplanelagt område är bygglovspliktiga, men undantag finns. Exempel på skyltar som inte kräver bygglov:
  • Skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
  • Skylt för tillfälligt evenemang, om skylten sitter uppe högst fyra veckor
  • Orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter

Skyltpolicy

Skyltpolicyn ger råd och redovisar reglerna för skyltning. Den beskriver de mål kommunen vill uppnå och klarlägger lagstiftning och gällande regler för skyltning i Sunne kommun.

Byggnadernas fasader och skyltar ingår i stadsbilden och hjälper till att styra vår upplevelse av platsen. På vissa ställen har skyltar ett berättigande och upplevs som en naturlig del av miljön, medan de på andra platser kan upplevas som påträngande. Skyltar blir alltså en viktig del av vår uppfattning av vår omgivning.

Syftet med skyltpolicyn för Sunne kommun är att få fram en bra dialog mellan näringsidkaren, fastighetsägaren, skylttillverkaren och miljö- och bygglovsnämnden när man vill sätta upp en skylt för sin verksamhet.