Information om installation och regelbunden besiktning och kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar som till exempel skidliftar.

Besiktning och kontroll

Hissar, skidliftar, motordrivna portar och andra motordrivna anordningar ska besiktas regelbundet. Det ska tydligt finnas en besiktningsinformation på varje hiss eller anordning.

Fastighetsägaren ansvarar för att besiktningar och kontroller görs. Miljö- och bygglovsnämnden har tillsyn över hissar och andra motordrivna anordningar. 

Det ska upprättas ett besiktningsprotokoll över besiktningen. I de fall besiktningen inte är godkänd ska den som utfört kontrollen även skicka besiktningsprotokollet till oss på miljö- och bygglovsnämnden. Om en hiss har brister eller inte besiktats inom besiktningsintervallet kan miljö- och bygglovsnämnden utfärda ett användningsförbud.

Garageportar och grindar till ett en- eller tvåbostadshus och fritidshus behöver inte besiktas.

Installation av hiss

Vid installation av ny hiss ska följande lämnas in till miljö- och byggenheten tillsammans med den ifyllda blanketten ”anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd”:

  • Planritning som visar placeringen av hissen invändigt
  • Produktblad på hissen som ska installeras.

När startbesked skickats ut från miljö- och byggenheten kan hissen installeras.

  • Vid färdigställd installation ska hissen installationsbesiktas av ackrediterad besiktningsman
  • Besiktningsprotokollet samt ifylld kontrollplan skickas till miljö- och byggenheten

När miljö- och byggenheten utfärdat ett slutbesked kan hissen tas i bruk. Hissen ska besiktas regelbundet efter den tagits i bruk.