Kommunens krisledning träder in när ordinarie resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.

Vem som helst kan väcka frågan om att en akut krissituation har inträffat. Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Se under rubriken Kontakt.

Krisledningsnämnd

Vid akuta krissituationer är det krisledningsnämnden som har det övergripande ansvaret i kommunen. Krisledningsnämnden är också kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser. 

Nämnden ska följa utvecklingen och leda kommunikationen, prioritera verksamheter som ligger inom kommunen, samordna och ge direktiv samt omfördela resurser. 

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder ärenden till krisledningsnämnden och är den operativa resursen. Dess främsta uppgift är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på kommunens område, fatta nödvändiga stödbeslut och tänka framåt. 

Beredningsgruppen har huvudansvaret för kommunikation och rapportering och består i krisens inledningsskede av: kommunchef, teknisk chef, räddningschef, miljöchef, kommunikationssansvarig och en sekreterare.

Kommunikationsorganisation

En kommunikationscentral upprättas vid behov i anslutning till beredningsgruppen. Den ska på uppdrag av krisledningen svara för att information fortlöpande lämnas till drabbade, anhöriga, allmänhet och media om kommunens bedömningar, beslut och åtgärder. 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Henrik Frykberger
kommunstyrelsen 2:e vice ordf, krisledningsnämnden vice ordf, allmänna utskottet vice ordf, kommunfullmäktige
E-post: henrik.frykberger@sunne.se
Tel: 0565-160 42, 073-071 79 45

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne