Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal på alla nivåer vad som ska prioriteras, förbättras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad

Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsområdet i Sunne kommun

Vårt systematiska kvalitetsarbetet syftar till att utveckla och förbättra utbildningarna inom de olika verksamheterna. Det kräver samsyn runt mål, men framförallt runt processerna för att nå målen och om analyserna som ska ligga till grund för förbättringsarbetet. Vår färdriktningen tar avstamp i grundsynen att barn och elever kan och vill lära och utvecklas samt i medvetenheten om att utveckling kräver långsiktighet, uthållighet och helhetsperspektiv. 

Vårt uppdrag är att ge de bästa förutsättningarna för utbildning och lärande så att varje barn och elev ska kunna nå sin fulla potential. Vi har identifierat tre kvalitetsområden som särskilt viktiga för ökad kvalitet i undervisningen: kunskapsutveckling, tillgänglig lärmiljö och ledarskap. Forskning visar att utvecklingen av undervisningen är avgörande för att barn och elever ska lyckas i lärandet. Med undervisningen i centrum behöver rektors pedagogiska ledarskap inriktas på att skapa förutsättningar för förskollärares och lärares samarbete samt på att delta och leda samtal om undervisning och lärande.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal på alla nivåer vad som ska prioriteras, förbättras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Ledningen, personalen, barn och elever samt vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten.

Att styra och leda kvalitetsarbete – bra kvalitet kan alltid bli bättre

Vårt systematiska kvalitetsarbete styrs och följs upp genom en uppföljningsmodell som baseras på tillit och dialog, bestående av kvalitetsarbetscykel på årsbasis för respektive verksamhet och olika nivåer i styr- och stödkedjan. Syftet är att ge struktur åt arbetet. Det ska underlätta planering och ge framförhållning, men också visualisera en naturlig koppling mellan planering och uppföljning av arbetet. Med hjälp av kvalitetshjulet följs nationella och verksamhetsvisa mål kontinuerligt upp genom analys av dokumentation, sammanställning av barnintervjuer, kvalitetsdialoger och rektorernas kvalitetsanalyser liksom nyckeltal och aktiviteter. 

Kvalitetsdialogerna hålls mellan rektorer, lärarrepresentanter och skolchefer. Dialogerna är en del av vår uppföljningsmodell och ska stärka kommunikationen inom hela styr- och stödkedjan. Dialogen mellan skola och huvudman ger viktig kunskap om elevernas måluppfyllelse, och vilka utmaningar som rektorer och lärare ser för fortsatt utveckling av undervisningen.

Vi har en gemensam kärnstruktur för förskolans och skolans kvalitetsarbete, men därutöver måste varje enhet utvidga och anpassa sitt kvalitetsarbete utifrån sina behov och förutsättningar. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete blir ett underlag dels för det egna förbättringsarbetet och dels för det kommunövergripande förbättringsarbetet. 

Dokumentation

I huvudmannens årliga kvalitetsrapport för utbildningsverksamheterna i Sunne kommun redovisas analyser och utvecklingsbehov för respektive skolforms prioriterade mål och resultat samt för gemensamma verksamhetsmål som vi identifierat.

Varje enhet reviderar årligen sin arbetsplan utifrån sin sammanfattande kvalitetsanalys. Arbetsplanen utformas så att den fungerar som verktyg för utveckling och förbättring av enheten och utgör en bärande del i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsplanen ska prägla hela skolans arbete. Vid återkommande kvalitesdialoger mellan skolledning och skolchefer följs och dokumenteras arbetet.

Kommungemensamma utvärderings- och dokumetationsmallar säkrar att samma områden följs upp och analyseras på olika nivåer. Dokumentationen sker då på ett sådant sätt att enheternas bedömningar inom varje område lätt kan jämföras och samordnas. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete blir därmed ett underlag både för det egna förbättringsarbetet och för den nulägesbedömning som måste göras på huvudmannanivå.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Dokument

Sunne kvalitetsrapport 2019-2020

För att lyssna på kvalitetsrapporten
använd webbläsaren Edge.