Information om riktlinjer, kostnader och fakturering för barnomsorg i Sunne kommun.

Avgift förskola och fritidshem

Avgiften för platsen beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. Med hushåll menas ensamstående, sammanboende och makar. Ej sammanboende föräldrar med gemensam vårdnad och växelvis boende debiteras utifrån respektive hushåll. Den sammanlagda avgiften för platsen för ej sammanboende föräldrar överskrider inte avgiften för en plats.

Lovfritids

För skolbarn under skolans lovdagar och som inte är inskrivna på fritidshem. Avgiften är 50:-/dag max 1048:-/mån.

Avgiftsreducering

Allmän förskola
Barn placerade enligt 8 kap 4 § (allmän förskola) har rätt till avgiftsfri förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka under skolans läsår. Allmän förskola räknas från höstterminen det år barnet fyller tre år. 
För barn över 3 år och som har ett tillsynsbehov utöver allmän förskola reduceras avgiften med 37,5 % under perioden 16 augusti – 15 juni. Under 16 juni – 15 augusti betalas grundavgift. 


Barn i behov av särskilt stöd
Barn placerade enligt 8 kap 7 § skollagen (behov av särskilt stöd) har rätt till avgiftsfri förskola/pedagogisk omsorg 15 tim/vecka. För barn med ett större tillsynsbehov betalas en reducerad avgift under hela året. 


Barns sjukdom
Avgiften reduceras vid ett och samma barns sjukdom efter en sammanhängande frånvaro på mer än 21 kalenderdagar. Reducering sker med kalenderavgiften för varje sjukdag från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Stängd verksamhet
Avgiften reduceras om verksamheten måste stängas och annan verksamhet inte kan erbjudas. Avbrottet måste uppgå till minst en hel dag. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje sådan dag.

 

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne