Om du planerar att starta en fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg måste du ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.

 

Verksamhetsformer

Förskola

Verksamheten vänder sig till barn från 1 års ålder som inte går i skolan. Förskolan är en egen skolform och omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Huvudmannen ska använda förskollärare för undervisningen men det kan också finnas annan personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Pedagogisk omsorg

Samlingsbegrepp för olika verksamhetsformer för barn 1-5 år som inte är förskola till exempel familjedaghem eller flerfamiljssystem.
Familjedaghem är verksamhetsformer som bedrivs i anordnarens egna hem. Familjedaghem riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år.
Flerfamiljssystem riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år. Verksamhetsformen innebär att två-tre familjer med sammanlagt minst fem barn går samman och anställer en barnskötare eller förskollärare som sedan tar hand om barnen i familjernas hem.

Vem kan driva fristående verksamhet

För att bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg med kommunalt bidrag i Sunne kommun ställs det vissa krav. Huvudmannaskapet kan bedrivas i olika former:

  • en enskild firma 
  • ett föräldrakooperativ
  • ett aktiebolag
  • en ekonomisk förening
  • stiftelser
  • registrerade trossamfund.

De krav som ställs på verksamheten har sitt stöd i gällande lagar, förordningar, föreskrifter och läroplaner. För att godkännas för aktuell verksamhetsform krävs att verksamheten bedöms ha förutsättningar att följa samtliga föreskrifter som gäller för utbildningen samt att huvudmannen motsvarar kraven enligt kommunens riktlinjer för ägar- och ledningsprövning.
Beroende på vilken form man väljer att organisera sin verksamhet på finns olika regler för skatt med mera. 

Ekonomi

Resursfördelningen till fristående förskolor  fungerar på samma sätt som till de kommunala enheterna. Utgångpunkten är vilka barn som finns placerade den 15:e i varje månad eller första vardagen efter den 15:e. Det är därför viktigt att du som fristående huvudman anmäler förändringar i tid innan den 15:e för att bidraget ska bli korrekt.

Ansökan

Ansökan om godkännande görs till kommunstyrelsen i Sunne kommun.  Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

Hantering av ansökan

När ansökan kommit in till kommunen utreds den och ett beslutsförslag skrivs fram. Handläggningstiden för inkommen komplett ansökan varierar, men är vanligtvis omkring cirka fyra månader.

Godkännande

Ett slutgiltigt godkännande kan lämnas först när komplett ansökan med samtliga bilagor (alltså när även bilagor för lokal och personal är inlämnade) och eventuellt kompletterande uppgifter hanterats. Det är kommunstyrelsen som godkänner ansökan.

Förändring av verksamheten

Den enskilde huvudmannen ska omedelbart meddela verksamhetsförändringar avseende lokalförändringar och ändringar gällande driftsform med mera till kommunstyrelsen.

Tillsyn

Kommun har enligt skollagen tillsynsansvar över sådan utbildningsverksamhet som den har beviljat godkännande för. Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter samt att Sunne kommuns regler för godkännande och bidrag till fristående förskolor efterlevs. Ett annat syfte för tillsynen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till eventuella fel och brister.

Kontakt

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne