Bildningsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa frågor. Ärendena handlar om barnomsorg och utbildning. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Bildningsutskottets verksamhetsområden

I huvudsak behandlas ärenden som rör lärande:

  • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
  • Grundskola och särskola
  • Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
  • Yrkeshögskola och uppdragsutbildningar

Beslutsvägar

  • Bildningsutskottet beslutar i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen
  • Innebär ärendet ett grundläggande beslut eller är av större vikt är det kommunfullmäktige som beslutar i ärendet

Under rubriken Kontakt ser du bildningsutskottets ordförande och kontaktuppgifter till bildningsutskottet. Där hittar du också kontaktuppgifter till samtliga politiker. 

Kontakt

Freddy Kjellström
bildningsutskottet ordf,  kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
E-post: freddy.kjellstrom@sunne.se
Tel: 070-191 81 47

Fredrik Andersson
kommunfullmäktige 2:e v ordf, bildningsutskottet vice ordf
E-post: fredrik.andersson@sunne.se
Tel: 070-334 76 92


E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 34
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Bildningsutskottet, 686 80 Sunne