För ansöka om plats, registrera schema eller säga upp din plats på förskola/fritidshem, kan du gå vidare till e-tjänsten Förskole och fritidsportalen som är din expedition för självbetjäning på webben. Länken dit hittar du till höger.

Söka barnomsorgPlacering

För placering gäller en varaktighet på minst en månad. Du kan lämna önskemål om vilken förskola ditt/era barn ska börja i. Vi tar alltid hänsyn till era önskemål om det finns plats på önskad förskola.
Erbjudande om plats meddelas föräldrarna skriftligen. Besvaras inte erbjudandet inom angiven tid går erbjudandet till annan sökande.
Barn som erbjuds annan verksamhetsform eller placering än den föräldrarna önskat i första hand, kan på begäran stå kvar i kö för omplacering till önskad verksamhet.
Du kan läsa mer om placering i olika verksamhetsformer på sidan "Placering".

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är skrivet i annan kommun kan barnet få plats i förskoleverksamhet efter särskild prövning.

Ansökan om barnomsorg

Ansökan görs på Förskole och fritidsportalen, länken dit hittar du till höger, inloggning sker med BankID. Sunne kommun tillämpar en handläggningstid på 4 månader efter att anmälan kommit in. Ansökan kan också ske skriftligen på en särskild blankett som du får hos handläggaren på förskoleexpeditionen på Brårudsvägen 2 eller utskrift från E-tlänster

Platserna fördelas efter anmälningsdatum, handläggningstiden är 4 månader. Barn som har rätt till plats enligt Skollagen 8 kap. §14  har förtur.

Uppsägning av plats

Uppsägning görs på Förskole och fritidsportalen eller skriftligt direkt till förskoleadministratör. Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägningen är handläggaren tillhanda. Under denna tid betalas avgift, även i de fall platsen inte nyttjas. 
 • Den tid för placering som erbjuds förvärvsarbetande och studerande är föräldrars arbetstid alternativt studietid plus restid.
 • Placeringstiden är den tid som barnet vistas i verksamheten, inklusive tid för hämtning och lämning.
 • Förändringar av placeringstiden ska meddelas skriftligt i så god tid som möjligt, senast två dagar innan.
  Registrera nytt schema på vår e-tjänst Förskole och fritidsportalen.
  Ökat placeringsbehov som meddelas med kort varsel, kan vara svårt att tillgodose.
 • Om föräldrarna tillfälligt under en kortare period, överlåter ansvaret för sina barn till annan person, har barnet rätt till sin plats i förskoleverksamhet eller fritidshem.
 • Tillfällig vårdnadshavare kan i samråd med personal ändra vistelsetiden.

Platsen upphör

Förskolans och fritidshemmens ledning kan med omedelbar verkan förklara att rätt till plats i förskola eller fritidshem upphör i de fall:

 • platsen inte utnyttjats
 • platsen har erhållits på oriktiga grunder

 

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskoleexpeditionen, 686 80 Sunne

Dokument

Länkar