Här finns kortfattad information om hur du går tillväga för att söka och säga upp förskola/fritidshem. Mer utförliga regler hittar du under rubriken dokument.

Ansökan och kö

Ansökan om förskole- och fritidshemsplats sker via Förskole och fritidsportalen. Förskolans ködatum är tidigast fyra månader före barnets önskade placeringsdatum. Vid önskemål om plats innan fyra månader från
det att ansökan har inkommit, räknas ansökningsdatumet som ködatum.

Fritidshemmen tillämpar två veckors handläggningstid.

Erbjudande av förskoleplats

Vid fördelning av lediga platser ska hänsyn tas till barngruppens sammansättning, vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen. Följande prioritering görs vid placering:

1. Först prioriteras barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 9§ skollagen.

2. Därefter prioriteras barn med placerat syskon. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll. Vid platsbrist kan syskon komma att erbjuds plats på olika förskolor.

3. Därefter barn som står i omplaceringskö.

4. När de tre första prioriteringarna gjorts, placeras barn med längst kötid. Om flera barn har samma ködatum placeras det äldsta barnet först.

Plats erbjuds skriftligt. Erbjudandet ska besvaras enligt angivet datum, görs inte detta erbjuds platsen till annan sökande och barnet tas ut ur kön.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats sker skriftligt via förskole och fritidsportalen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit kommunen tillhanda. Barnen har rätt att utnyttja sin plats und.er uppsägningstiden. Avgift betalas under uppsägningstiden. Detta gäller även om platsen inte har tillträtts.

Vid delad plats ska uppsägning göras av vårdnadshavarna var för sig.

Vid byte inom Sunne kommuns förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem tillämpas ingen uppsägningstid om placeringen löper utan avbrott.

Vid byte från Sunne kommuns verksamheter till annan kommun eller enskild verksamhet gäller en uppsägningstid på två månader.

Vid uppsägning av förskoleplats avseende perioden juni-augusti får ny placering inte påbörjas inom kommunens verksamheter före 1 september samma år.

När en plats stått outnyttjad i två månader kan denna skriftligen sägas upp av kommunen. Uppsägning sker därefter med två månaders uppsägningstid.

 

 

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskola, 686 80 Sunne

Länkar