Ditt behov av hjälp avgör vilken insats du behöver, till exempel hemtjänst. All hjälp är individuell. Vi har som mål att beslutet ska vara klart inom två veckor efter hembesöket.

För att ansöka om hjälp ska du ta kontakt med en biståndshandläggare som utreder behovet i samråd med dig. Om du vill kan du ha närstående med. All hjälp är individuell och utgår från dig som person och din situation. Det kan handla om allt från personlig omvårdnad till serviceinsatser.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Du kan få hjälp av biståndshandläggare att överklaga beslutet.

Vad kostar det?

Det finns en maxtaxa vilket innebär att du, oavsett hur mycket hjälp du får, aldrig betalar mer än maxtxan per månad exklusive matkostnader. Maxtaxan påverkas av dina inkomster och din hyra. 

Avgiften debiteras i efterskott. Gifta makar får varsin faktura om båda har hemtjänst.

Läs mer om avgifter

Valfrihet i hemtjänsten

Sunne kommun har valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Valfrihetssystem innebär att du som fått ett beslut om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen kan välja vem som ska utföra din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen och de privata företag som kommunen godkänt. Kommunen har satt upp ett antal krav som måste uppfyllas och samma krav gäller för både kommunen och de privata företagen.

Läs mer om LOV och hur du väljer här

Tandvårdskort

Nödvändig tandvård och munhälsobedömning.

Syftet är att personer med ett omfattande omvårdnadsbehov "ska få en bättre livskalité och en ökad förmåga att tillgodogöra sig föda." Sunne kommun gör bedömningen och skickar underlag till Regionens tandvård. Ansöker gör du till biståndshandläggare.

Person berättigad till nödvändig tandvård får gratis munhälsobedömning årligen och tandläkarbesök med avgift som till övrig öppen hälso- och sjukvård.

Kontakt

Maria Engström
Enhetschef Handläggarenheten
E-post: maria.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-163 75, 070-696 20 44
Besök: Storgatan 45
Adress: 28.Storgatan 686 80 Sunne