Vilket stöd kan du som äldre få?

Vårt mål är att alla människor ska erbjudas en bra, trygg och värdig omsorg. Oavsett om man bor kvar hemma eller flyttat till äldreboende ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv, med stort inflytande över sin vardag.

Du kan få hjälp från kommunen med det som du inte själv klarar av. Det kan vara hjälp med allt ifrån hushållssysslor till din personliga omvårdnad. Om du trots hjälp inte klarar att bo i en egen bostad kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. I menyn till vänster kan du läsa mer om vilken hjälp du kan ansöka om.

Det finns två lagar som reglerar stödet du kan ansöka om. Den ena är socialtjänstlagen, den andra lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Socialtjänstlagen

Via SoL kan du ansöka om stöd av olika slag. Det kan gälla allt ifrån hjälp i hemmet, ansökan om boende, ekonomisk hjälp med mera.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan få stöd med följande:

  1. Rådgivning och annat personligt stöd.
  2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
  3. Ledsagarservice.
  4. Kontaktperson.
  5. Avlösarservice i hemmet.
  6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
  7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
  8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
  9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
  10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.