Ansök om hjälp i hemmet

Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet har möjlighet att få olika sorters stöd och hjälp. Utifrån ditt behov fattar kommunens biståndshandläggare beslut om insatser, så som exempelvis hemtjänst.

Så här ansöker du

För att ansöka om hjälp och stöd i hemmet kontaktar du biståndshandläggare, som i samråd med dig utreder ditt behov. Det kan göras både via hembesök eller telefonsamtal. 

All hjälp är individuell och utgår från dig som person och din situation. Det kan handla om allt från personlig omvårdnad till serviceinsatser.

Kostnader

Sunne kommun tillämpar en maxtaxa. Det innebär att du, oavsett hur mycket hjälp du får, aldrig betalar mer än maxtaxan per månad exklusive matkostnader. Maxtaxan påverkas av dina inkomster och din hyra. Avgiften debiteras i efterskott. Gifta makar får varsin faktura om båda har hemtjänst.

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Vid överklagan beskriver du vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du önskar. En biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga beslutet.