Kommunfullmäktige sammanträder i Frykensalen, biblioteket, 19 september klockan 19:00.

Detta gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om mål och riktlinjer som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. Det är komunfullmäktige som fastställer kommunens budget, beslutar om kommunalskatten och fastställer taxor och avgifter.

De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och nämnderna.

För mer information om vår politiska organisation se under rubriken Länkar.

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument

Medborgarförslag

Du får med ditt ärende i kommunfullmäktige om du gör ett medborgarförslag. Det är ett formellt sätt att påverka och här finns många regler som man måste följa. Läs mer om medborgarförslag. 

Det finns flera sätt att lämna förslag och synpunkter. Läs mer på sidan Du kan påverka politiken

Kommunfullmäktiges möten är offentliga

Du har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. På grund av risken för coronasmitta uppmanar vi dig att i första hand lyssna på mötet via närradion eller webbsändningen. 

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan 7 dagar innan mötet.

00 Kallelse kommunfullmäktige 2022-09-19.pdf

02 Renhållningsordning och avfallsplan 2022-2030 - Fråga om betydande miljöpåverkan.pdf

03 Fördjupad översiktsplan för Sunne tätort _- FÖP.pdf

04 Motion från Marianne Åhman (L) om ett utomhusvarningssystem (VMA) för befolkningsskydd.pdf

05 Revidering av kommunikationspolicyn.pdf

06 Riktlinje för visselblåsarfunktion i koncernen Sunne kommun.pdf

07 Årsredovisning 2021 Värmlands läns kalkningsförbundet.pdf

08 Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund.pdf

09 Årsredovisning 2021 för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem.pdf

10 Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Gräsmarks gåvomedelsfond.pdf

11 Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Sundsbergs gård.pdf

12 Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Syskonen Perssons donation till Lysviks Vårdhem och Kyrka.pdf

13 Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2023.pdf

14 Begäran om nytt ansvarsområde inom alkohol o tobak.pdf

15 Nya avgifter taxa - alkohol o tobak.pdf

16 KS §153 Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning för 2023.pdf

16 Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning för 2022.pdf

17 Granskning avseende kommunens arbete med strategisk kompetensförsörjning.pdf

18 Revisorernas granskning av kommunens årsredovisning och bokslut 2021.pdf

19 Länsstyrelsens inspektion hos överförmyndarnämnden i Sunne kommun 2022.pdf

20 Redovisning av besvarade medborgarförslag.pdf

21 Inkomna skrivelser.pdf

Mer om kommunfullmäktige

Kontakt

Fredrik Andersson (M)
Komunfullmäktiges ordförande
E-post: fredrik.andersson@sunne.se
Tel 070-334 76 92

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne