Visioner och framtidsidéer

Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Så lyder visionen för kommunstrategin 2014-2025, som ska visa vägen för hur vi vill att Sunne kommun ska utvecklas.

Visionen är övergripande, den anger färdriktningen och ligger till grund för när kommunala beslut ska fattas och genomföras och när verksamhets- och handlingsplaner skapas.

De tillhörande målen är ett sätt att kontinuerligt stämma av att vi är på rätt väg.

De fyra prioriterade områdena ska också göra det enklare för invånare och de som funderar på att flytta till Sunne, att veta vad kommunen står för och vill.
Med Sunne avses hela det geografiska området Sunne kommun.

Syftet

Syftet med en kommunstrategi är att underlätta för våra politiker att fatta beslut, för tjänstemän att ta fram planer och genomföra beslut. Den ska också göra det enklare för invånare och de som funderar på att flytta till Sunne att veta vad kommunen står för och vill. I visionen för kommunstrategin beskriver politikerna det Sunne de vill se 2025.

Sunnemodellen är en modell för samverkan – att i dialog arbeta tillsammans. Modellen innehåller 5 pusselbitar och utgår från individen – Människan. De övriga pusselbitarna är Öppenhet, Medskapande, Tillit och Bemötande. Sunnemodellen innebär att invånare involveras tidigt i utvecklingsprocesser.

Arbetsstrategier

För att nå visionen ska tre arbetsstrategier genomsyra allt arbete som bedrivs och alla beslut som tas inom kommunen. Arbetsstrategierna ska även återfinnas i samtliga verksamhets- och handlingsplaner:

 • Tillgänglighet
  Sunne kommun ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga såväl när det gäller att få kontakt med olika förvaltningar, fysisk miljö, information, väg-, tåg-, flyg- och fibernät samt språk.
 • Medskapande
  Sunne kommun lyssnar på invånarnas åsikter och bjuder in barn, unga, vuxna, föreningar, lokala grupper och företag att delta i kommunens utveckling och i skapandet av de tjänster kommunen erbjuder.
 • Mångfald
  Sunne kommun ska vara en plats där alla människor får plats oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Fyra prioriterade områden

Fyra områden som är särskilt viktiga att arbeta med för att nå visionen har identifierats. För varje prioriterat område finns förklaringar och målsättning. I högerspalten har du förslaget i sin helhet.

 • Livskvalitet
  I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter.
 • Hållbar kommun
  I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel.
 • Livslångt lärande
  Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential.
 • Näringsliv och arbete
  I Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad.

Kommunstrategin har vi format tillsammans

Kommunstrategi har tagits fram i bred dialog med invånarna i Sunne. Under arbetets gång har cirka 500 personer varit med. Över 1000 åsikter har samlats in och bearbetats.

Utifrån alla åsikter och i samverkan med kommunstyrelse och ledningsgrupp finns en bild av hur vi vill att Sunne ska se ut 2025 – en vision.

Kommunstrategin finns i en populärversion som har skickats ut till alla hushåll för att sprida vetskapen om hur vi tillsammans bestämt oss för och vill att Sunne kommun ska utvecklas de närmaste åren.