Hur går det till att fatta beslut?

Det kommunala självstyret ger Sunne kommun stor frihet att bestämma över sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här får du veta hur processen går till från att ett ärende kommer in till ett beslut fattas.

Vägen till ett beslut

Ett ärende kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag eller en privatperson. Det kan också vara från en tjänsteperson eller från någon annan nämnd inom kommunen.

Registrering och diarieföring

Ärendet registreras det kallas också diarieförs, vilket innebär att ett ärende får ett ankomstdatum samt ett unikt diarienummer (ärendenummer). Diarienumret används sedan för att hålla reda på respektive ärende och för att kunna följa offentlighetsprincipen som innebär att kommunen skyndsamt ska kunna ta fram och ge allmänheten rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess. Ärendena går att finna i kommunens diarium.

Handläggning

Handläggning innebär att vi tar fram ett underlag för beslut. En tjänsteperson inom förvaltningen handlägger ärendet och gör ett sakkunnigt uttalande med bedömning utifrån analys och utredning av ärendet. Förvaltningens förslag till beslut skrivs ner i ett dokument som heter tjänsteskrivelse.

I vissa fall behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder, instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss för yttrande.

Ibland vill kommunen också ha synpunkter från medborgarna och då kan då anordna ett öppet forum, till exempel ett dialogmöte. Detta kan se olika ut beroende på vilken typ av ärende det gäller.

Kallelse

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en ärendelista till sammanträde för aktuell politisk nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det är ämnets karaktär som avgör vilken nämnd som har hand om frågan. Bygglov hanteras till exempel av miljö- och bygglovsnämnden.

Sammanträde, beslut och protokoll

Den aktuella nämnden och/eller kommunstyrelsen sammanträder och fattar beslut i ärendet eller lämnar förslag till beslut till en högre instans. Kommunfullmäktige är Sunne kommuns högsta politiska beslutande instans. Ibland räcker det att en nämnd/kommunstyrelsen tar beslut i en fråga men ibland går ett ärende vidare till kommunfullmäktige. Kommunallagen reglerar vilka ärenden kommunfullmäktige ska beslut i.

Sammanträdesprotokoll skrivs och justeras efter varje sammanträde. Protokoll anslås/publiceras på digitala anslagstavlan när de är justerade.

Expediering och arkivering

När ett beslut är fattat skickas det, expedieras, till de som berörs av beslutet till exempel medborgaren som sökt bygglov. Sedan avslutas och arkiveras ärendet.