Medborgarförslag

Du har säkert kloka tankar, idéer eller förslag kring samhällsplanering, boende eller annat som kan komma oss alla i Sunne till nytta. Att lämna medborgarförslag är ett sätt att göra din röst hörd i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande instans.

Alla som är folkbokförda i Sunne kommun kan skicka in ett ärende till kommunfullmäktige genom att lämna ett medborgarförslag. Detta gör du genom att använda vår e-tjänst ovan. 

Alla medborgarförslag behandlas politiskt. Det ska vara skriftligt, ha beteckningen medborgarförslag och vara inlämnat minst tre dagar för fullmäktiges sammanträde. Det ska innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat det. 

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd. Nedan hittar du utförliga regler för medborgarförslag. 

Så här behandlas medborgarförslag

Alla medborgarförslag måste behandlas politiskt och beslut ska tas inom ett år efter att förslaget lämnats in. Medborgarförslaget anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Därefter utreds förslaget av kommunstyrelsen och berört utskott, som också lämnar ett förslag till beslut. Du får då ta del av förslaget och blir inbjuden till mötet när kommunstyrelsen ska besluta om ditt förslag.

Medborgarförslag är allmän offentlig handling

Oavsett hur du skickar in ditt medborgarförslag så blir det en allmän offentlig handling när det kommer in till kommunen, vilket innebär att alla har rätt att läsa den.

Namnet på den som ställer förslaget finns sedan med i protokoll och andra handlingar när medborgarförslaget tas upp för politisk behandling. Sådant material publiceras också på kommunens webbplats. 

För dig som inte är folkbokförd i kommunen är det möjligt att lämna synpunkter.